Steffes   utflykter

Avbildningen högst upp på sidan beskriver Suntaks gamla kyrka i Västergötland. Bilden är ett tryck efter teckning av Ernst Wennerblad 1894.

KYRKOR  &  KLOSTER

Denna sida omfattar kristna kyrkor. Störst fokus ligger på tidiga kyrkor som byggdes allt eftersom kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige under tidigt 1000 tal.  Då många av dessa tidiga kyrkor idag är ruiner kommer dessa självklart också att finnas här.


Kristnandet var en flerhundra-årig process varför olika delar av dagens Sverige kom att kristnas vid olika tidpunkter. Under perioden för kristnandet fanns parallella trosuppfattningar genom det att hedendomen var mycket starkt rotad i vår del av världen.  De tidigaste områden som kristnades var Skåne (som var del av Danmark) och Götaland.  


Det tidiga kristnandet i Sverige hade katolsk trosinriktning.  Långt senare, under sent 1500 tal blev Sverige ett protestantiskt kristet land genom Gustav Vasas försorg.
Den förste sveakung som skall ha döpts i kristenheten ska ha varit en man vid namn Erik Segersäll.  Man menar dock att han snart kom att återgå till hedendomen och det var först hans son Olof Skötkonung (döpt i Husaby 1008 enligt traditionen) som verkligen kom att hålla sig till den nya läran.  Först där efter spreds kristendomen över vår del av världen i samma kulturriktning som i princip all ny kultur har spridits över vårt när-område, från sydväst mot nordost.
Efter Olof Skötkonungs omvändelse genomdrevs kristnandet av regerande kungar och stormän tillsammans med  Katolska kyrkan.   Med Katolska kyrkans intåg i vårt område följde mycket av ny kunskap på flera områden som bidrog till stora förändringar i de kristnade områdena.


Bl.a. infördes ett nytt gravskick,  nya kunskaper inom byggnadsteknik och nya administrativa kunskaper så som t.ex.  dokumentation och registrering av händelser i skrift.  Alla dessa nymodigheter tillsammans kom att bidra till Sveriges riksbildning.   Under övergången till kristendom kom tidigare hedniska traditioner och sedvänjor att klädas i kristen dräkt.   Bruket av hednisk trosuppfattning bestraffades mycket hårt, och med tiden kom hedendomen att till slut helt dö ut.
Det tvistas om varför våra kyrkor byggdes på på just de platser där de står.   En uppfattning är att de ofta byggdes på de platser där tidigare hednatempel eller ritplatser funnits för att på så vis tydligt markera att hedendomens tid var förbi.
I takt med kristendomens utbredning kom munkar till Sverige.  Munkarna byggde kloster och samtidigt bidrog de  till att många kristna kyrkor byggdes.  Dessa tidiga kyrkor omfattas av mina utflykter och studier enligt nedan.  Några av dessa kyrkor är av förekommen anledning munkarnas egna klosterkyrkor, även dessa beskrivs här nedan tillsammans med dess tillhörande kloster.

150515

150716

150727

150805

150805

150823

150826

150927

151226

151226

151226

151231

KYRKOR

- 4000

- 1800

- 500

0

1050

2000

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

160110

160110

160110

170805

Horla kyrka  (Vårgårda)

160605

160605

160715

160801

160826

170428

170614

170701