Vid Rasta Gullered mellan Ulricehamn och Bottnaryd, tag av mot norr.  Kör 2,5 km och du skall finna en skylt som pekar mot höger och säger ”Kyrkoruin”.


Parkera så vid gården Tissered 5:4 och fotvandra sedan 200 meter längs den gamla kyrkvägen och du skall finna ruinen.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

TISSEREDS  KYRKORUIN


NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

TILLBAKS

HISTORIA

RAÄ Fornsök   -   Gullered 8:1


Lördagen den 21 mars 2020 bestämde jag mej att besöka Tissereds kyrkoruin.  Jag har låtit detta besök vänta många år och detta kommer sej av att ruinen ligger i trakten av Ulricehamn och samtidigt ganska nära mina föräldrars boplats. 


Jag menar, mina utflykter sker oftast under mina lediga dagar, lördagar och söndagar.  En dag (lördag eller söndag) räcker inte till för både ett historiskt besök och ett släkt-relaterat dito.


Detta faktum har gjort att jag ofta valt bort detta besöksmål då det känts konstigt att ta mej till Tissered  och ändå inte fullfölja resan fram till mor och far.  
Då just denna lördag inföll under Corona-virus-tider anno 2020, då jag ändå inte borde besöka mina föräldrar, beslöt jag att göra Tissereds kyrkoruin ett besök.


Så blev det, och då jag parkerat vid gården Tissered 5:4 och vandrade längs den gamla vägen fram till  kyrkan noterade jag den känsla som ofta lägrar mej vid dylika promenader.... stor vördnad.

Tissereds  kyrkoruin  anno  2020

Tissereds kyrkoruin ligger i norra delen av en muromgärdad ödekyrkogård, i närheten av vattendraget Tidan.   Kyrkan uppfördes under tidig medeltid då många kyrkor byggdes i Ulricehamnsbygden.


Kyrkan var byggd i romansk stil, alltså med ett långhus (där församlingen satt), ett kor (det heliga rummet där prästen stod) och en absid (ett rundat avslut på koret).


Ruinen är allt som återstår av den medeltida kyrkan i Tissered som övergavs 1554. Orsaken var de sockensammanslagningar som Gustav Vasa genomdrev på 1540 talet.  Tissereds socken kom då att uppgå i Gullered varpå kyrkan övergavs.


Kyrkan underhölls dock fram till 1671, då en ny kyrka av trä stod klar i Gullered.  Medeltidskyrkan i Tissered var  faktiskt ganska väl bevarad ända fram till 1840 talet,  då man började riva kyrkan för att skaffa fram material till Gullereds nya kyrka som byggdes av sten och som stod färdig 1844 och då avlöste sin föregångare av trä.

Kartor från förr

Dagens Tissered 5:4 ligger på samma plats som gården Stommen på

kartan. Här parkerar man lämpligen då man besöker Tissereds kyrkoruin.

TISSEREDS

KYRKORUIN

TIDAN

TISSERED 5:4

TISSEREDS

KYRKORUIN

Geometrisk avmätning av Kettil Classon Felterus anno 1642.


Kartan visar att Tissered under 1600 talet bestod av fyra hemman eller gårdar.  Dessutom är mängden hö och utsäde som varje gård disponerade förtecknat.


Kyrkoruinen är inte utmärkt på Kettils karta.  Undertecknad har genom jämförelse med moderna kartor ungefärligt markerat dess plats.

Ekonomiska kartan 1960  -  Liared  J133-7D2e62


Då man jämför Tissereds åkrar och ängsmarker på de båda kartorna här ovan, ser man att de i stort sett är oförändrade från 1600 talet till 1900 talet, glädjande att se.

I långhusets sydvägg låg kyrkans enda ingång, vars portalomfattning betonar kyrkans romanska karaktär.  


1938 restaurerades den gamla ruinen varvid muren återställdes till ca två meters höjd. Samtidigt restes den gamla vackra portalen av huggen kalksten.

1100 tals-hantverk !    Man undrar om det var inhemska stenhantverkare som gjorde detta?

Torpet som blev skola

Alldeles intill kyrkoruinen ligger ett torp som flyttades hit från Törnsabo i Gullereds socken år 1943.  


Från omkring 1800 till slutet av 1830 talet bodde i Törnsabo en torpare vars hustru, Catarina Nilsdotter hade lärt sig konsten att läsa och skriva.  Hon tog i torpet emot framför allt gossar från gårdarna omkring för undervisning.  Således kan detta torp räknas som Gullereds första skola.

Törnsabo mot norr.

Kyrkvägen söderut från gården Tissered 5:4,  snart framme.

Första kontakten med ruinen !   Mot sydost.

Mot nordost.

Från långhuset mot koret. 


Väggarna till triumfbågen är tydliga, så även ett fundament i hörnet mot triumfbågen, sannolikt ett stöd för valvbågar i långhuset.

Vördnad vid portalen.

Överflygningar av Tissereds kyrkoruin anno 2020.