Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Röse  vid  Delsjön  år  2013

Röset ligger 500 m söder om Bäckmans korvkiosk på Delsjövägen i Göteborg. Inga skyltar finns, men god korv har Bäckman.

RÖSE   DELSJÖN

RAÄ Fornsök   -   Göteborg 137:1


Hade just börjat ett nytt motionsupplägg. Planen var att träna ofta och mer lågintensivt.


Målet var att ta en rask promenad dagligen på c:a 30-45 min. Om jag då såg till att ha ett intressant historiskt mål för varje promenad, skulle det kanske kunna hjälpa till att verkligen ta mig ut varje dag.


Denna måndag var en sådan dag. Jag var på väg till en lämning i närområdet,  ett röse skulle det vara.

Röset visade sig vara svårt att hitta, men efter en stunds letande var jag ganska säker på att jag var på plats.


Detta röse var en oansenlig lämning och dessutom sönderpromenerat då det ligger i en tätbefolkad trakt.


Men faktum är att dessa otydliga, oansenliga lämningarna ger mig samma sköna känsla av att ingå i ett långt historiskt skeende.  Lika väl som att det en gång för länge sedan stått människor och sörjt vid de stora gravanläggningarna, så har det stått människor även vid dessa små mer eller mindre okända gravar. Känslan för mig som besökare är den samma.


Vad gäller datering av denna lämning, så kan man inte säga mer än att den kommer från bronsåldern eller tidig järnålder (1800 - 0 f.Kr.).

Här tror jag att röset ligger,  mitt i bilden,  högst upp på ett berg kraftig övertorvat idag.

Att jag funnit röset bedömer jag vara helt utan tvekan - ser klart att stenar finns under den kraftigt övertorvade ytan.

En mycket skakig filmsekvens tog jag också.   Tanken var att visa på något som kunde vara en liten stenkrets runt röset.