Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Namnlös  gånggrift  vid  Karleby   -   vid  pass  2018

NAMNLÖS  GÅNGGRIFT  VID  KARLEBY

RAÄ Fornsök   -   Karleby 82:1


I samband med en av flera utflykter till Falköpingstrakten år 2018 råkade jag passera en av traktens många gånggrifter.


Huvudmålet för just denna fotvandring var egentligen Lovene kyrkoruin.  Jag hittade ingen riktigt närliggande plats att parkera bilen på, varför jag kom att fotvandra några hundra meter längs den mycket gamla väg som bl.a. passerar Lovene och Karleby.


Jag gick längs vägen mot söder och strax innan jag skulle vika av mot öster, mot Lovene kyrkoruin, i höjd med Nolgården såg jag gånggriften, alldeles intill vägen på dess västra sida.


Beslöt då att på tillbakavägen från Lovene kyrkoruin göra ett kort besök vid graven för att få tillfälle att hedra de gravlagda.  


Jag hade en hektisk tidsplan denna dag för att hinna med de olika historiska nedslag jag planerat för dagen. Således var tanken att göra ett helt kort besök vid graven, men i vanlig ordning kom känslan av samhörighet och stor respekt för mina föregångare över mig.  


Jag satte mig på högen invid gånggriften och blev sittande där ett bra tag,  i kontemplation.  

Gör förstudier.  Längs vägen genom Karlebys radby från söder, c:a 1 km sedan du lämnat byn finns en rymlig parkeringsplats på vänster hand med vidunderlig utsikt över Slafsans dalgång i väster, parkera där.


Fotvandra sedan tillbaks längs vägen c:a 300 m och du skall finna gånggriften på vägens östra sida.

Här fotvandrar jag tillbaks mot bilen efter ett fint besök vid Lovene kyrkoruin.  Där framme vid trädet ser jag nu åter   gånggriften och resterna av högen som en gång täckte stenkammaren.

Graven mot öster med utsikt över Slafsans dalgång och Åsle mosse. Vid horisonten avtecknar Gerums-, Varvsberget och Plantaberget sina respektive siluetter.   Man valde en fantastiskt vacker plats för graven.  Bakom Plantaberget ligger Kungslena.


På gånggriften ligger idag tre grova takhällar kvar.   Jag uppskattar att det ursprungliga antalet takhällar varit fem eller sex.  Man undrar var de saknade hällarna finns idag.  Kanske har de varit mindre grova och i så fall varit lämpliga så som grundstenar till något hus i den nära omgivningen eller kanske så som grindstolpar till en gårdsplan.  


Man ser många ståtliga grindstolpar till fastigheter längs denna mycket gamla väg som löper genom Lovene och Karleby....

Mot nordväst.  


Gånggrifterna är nästan alltid orienterade med kammaren i nord-sydlig riktning, så även vid denna gånggrift.  Själva ”gången”  (ingången)  är nästan alltid förlagd mot öster.   Vid denna gånggrift hittar jag inga spår efter gången, den torde ha anlöpt kammaren från höger i bilden ovan (från öster).


Sannolikt har gången förstörts genom de breddningar av vägen som gjorts genom tiderna.  Vägen löper ju alldeles intill gånggriften längs dess östra sida.

På alla tre kvarvarande takblock finns mängder av ”älvkvarnar”, totalt ett 100-tal !   På den mellersta hällen finns denna enorma älvkvarn.  I denna ”offerkvarn” sägs småsaker (knappnålar mynt mm) ha offrats långt fram i moderna tider enligt muntlig tradition.


Vid grävning i landsvägsdiket omedelbart öster om gånggriften 1923 påträffades en del människoben, en flintdolk samt ett flintspån.  Tidigare inventeringar 1935, 1910 och 1915 omtalar en kantställd sandstenshäll i vägdiket som möjligen kan ha varit en gånghäll.  Hällen kunde dock ej observeras vid en inventering som gjordes anno 1984.


Men en gånggrift är det !

Min heder och min respekt till Er !