Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

HÄLLRISTNING  I  MASSLEBERG

RAÄ Fornsök   -   Skee 614:1


Söndagen den 20 oktober år 2019 var jag på väg mot Sven Lovén Centrum För Marina Vetenskaper på Tjärnö, för att hämta Frida som varit där under helgen.


Tjärnö ligger någon mil söder om Strömstad och då jag skulle vara på Tjärnö först vid 15-tiden passade jag på att göra ett antal historiska nedslag under förmiddagen.
Ett av dessa nedslag kom att bli vid en plats 10 km. nordost Strömstad vid namn Massleberg.


Området kring gårdarna Massleberg och Jörlov är mycket rikt på fornlämningar. De äldsta bosättnings-spåren är flera stenåldersboplatser och för c:a 5000 år sedan byggdes en gånggrift i sluttningen ner mot dalgången.


Vid sidan infartsvägen till gården Massleberg ligger också ett stort gravfält från järnåldern.


De allra flesta lämningarna i området är dock från bronsåldern. Utmed dalgångens västra sida finns ett flertal koncentrationer med hällristningar, varav ett par tillhör Bohusläns mest intressanta.


Hällristningarna vid gården Massleberg ligger i en långsmal dalgång och är omkring 3000 år gamla. De innehåller bland annat en mycket berömd jaktscen där en stor kronhjort omringas av hundar och jägare.
Just idag i nådens år 2019 står jag här själv vid dessa fantastiska hällristningar, c:a 3000 år efter det att de ristades av mina anförvanter.  Hisnande !Cirka 10 km. nordost om Strömstad.  Studera kartan hemmavid, använd sedan GPS, tag sikte mot Massleberg.


Du är på rätt plats då du precis intill vägkanten ser Masslebergs gånggrift, parkera där.  Sedan vill jag minnas att det är skyltat till ristningarna som finns c:a 150 meter söder därom.

Hällristningar knackades i vår del av världen under bronsåldern, 1800-500 f Kr, och de hör troligen ihop med periodens religion eller magi.


Människorna som gjorde ristningarna var jordbrukare, jägare och fiskare.  


Oftast hittar man hällristningarna i närheten av deras gamla odlingsmarker eller nära de livgivande vattendrag som man fiskade i och reste på.  

De som ristade dessa hällar vid Massleberg för c:a 3000 år sedan bodde, gissar undertecknad, vid åkrarna alldeles öster om ristningarna.   Strax väster om ristningarna fanns en å eller ett vattendrag som hade kontakt med resterna av en havsvik.

Strandnivå öster om Strömstad anno 2019 e.Kr.

Strandnivå öster om Strömstad anno 1800 f.Kr.

Ristningar  å  Massleberg  anno  2019

Jag anländer ristningarna och är mycket exalterad !

Denna ristning beskriver en man som ensam lyfter ett helt skepp.  Sådana ”Skeppslyftare” förekommer på många hällristningar i Bohuslän.  Man vet inte vad detta motiv symboliserar.  


Kanske (min egen gissning) symboliserar bilden helt enkelt en flytt av skepp på land mellan två vattendrag ?

Här ovan ser man en hjort som är omringad av hundar, antagligen är hundarna av rasen Spets.  Bland hundarna står också en man.  Det skulle kunna vara en beskrivning av en jaktscen men vetenskapen menar att hällristningar aldrig beskriver vardagen eller verkligheten.


Sannolikt handlar ristningen om död och återfödande.  I Västeuropa förekommer förhistoriska myter kopplade till kronhjorten där denna symboliserar just döden och återfödandet.  


Undertecknad kan trots vetenskapens rön inte låta bli att ändå tro att det lika väl helt enkelt kan vara en beskrivning av en jakt-scen.  Möjligen har avbildningen använts i rituella sammanhang och inte alls varit en direkt avbildning av verkligheten... ?

Även med kännedom om vetenskapens ord om att hällristningar aldrig beskriver verkligheten så kan undertecknad inte låta bli att min första tanke då jag såg denna bild, var att den beskriver en bordning av ett skepp med följande strid.


Givetvis, menar undertecknad, kan avbildningen gjorts endast för rituellt bruk och inte alls varit en direkt avbildning av verkligheten eller vardagen ... ?

Här syns återigen en kronhjort, denna hjort har en fantastisk stjärnformad krona.  De stående strecken längs med skeppet representerar besättningen och "krokarna" som sticker upp är bronslurar.


Skeppets för pekar mot vänster här och den är försedd med en s.k. ramm.  Ramm är en på för-stäven framspringande spets som var avsedd att vid en stöt riva upp bottnen på ett fientligt fartyg.


Förutom de i myckenhet förekommande små skålgroparna kring skeppet förekommer många symboler som är svårtolkade för oss men som säkert hade en betydelse för de som ristade dem.

Här ett avslutande mer närgående svep över dessa fantastiska ristningar.   Känslan då man ser detaljrikedomen och precisionen i ristningarna gör mej än mer ödmjuk inför dessa människor.  


Skulle kunna betala allt jag äger plus ett stort banklån för att få möjligheten att tala med en av dem och ställa mina frågor !

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

SGU  -  Sveriges Geologiska Undersökning

https://www.sgu.se