Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kistan finns att beskåda en halvmil sydväst om Jonsered.

Hällkistan  i  Härkeshult  då  vid  år  2013

HÄLLKISTAN   I   HÄRKESHULT

RAÄ Fornsök   -  Lerum 6:1


Om hällkistan i Härkeshult, någon halvmil sydväst om Jonsered, vet man inte mycket. Detta gäller ju för övrigt för de flesta tidiga lämningar. Hällkistorna byggdes från slutet av stenåldern och en bit in i bronsåldern.


Av berget kring kistan att döma så finns mycket sten att hämta, här ligger många stora hällar som naturligt skiljt sig från berget.  Helt klart en bra plats att anlägga en hällkista.


Den 5:e maj 2013, en söndag, gjorde jag ett besök vid kistan. Lätt att hitta, bara några hundra meter in på en stig från Härkeshults-vägen ligger den. En liten informationsskylt finns som berättar det lilla som man tror sig veta.


Kistan saknar bland annat de flesta av sina takhällar, vilket tyvärr är enligt det normala mönstret, och ena sidans sidohällar är välta.  Trots detta infinner sig känslan av sammanhang och släktskap då jag nu står här.


Precis här - där jag står - den 5:e maj i nådens år 2013, har sörjande människor stått för si så där 4000 år sedan, vid en anhörigs grav .... hisnande.

(placeholder)

Efter c:a 600 meter in på Härkeshultsvägen (från Jonsered) finns en stig åt vänster (norr). Fotvandra denna stig och efter c:a 200 meters promenad är du där och du skall finna denna gamla grav.

Mot öster, en av de kvarvarande takhällarna i förgrunden.

Mot väster.

Norra väggen.  


Tydligt ser man här att kistan är byggd med dubbla väggar/hällar.   Undertecknad menar att byggtekniken med dubbla hällar gjordes för att åstadkomma en så tät kista/grav som möjligt.   Man har sannolikt eftersträvat att själva kammaren, och de/den döde  skulle vara fri från infallande massor av sand och jord.

Mot väster.

Jag går ett varv runt graven.


Filmen var tänkt att ge en översiktlig bild av gravens omfattning, konstruktion och status.  Dock saknar min kamera vid film-tillfället optisk bildstabilisering vilket ger detta vingliga resultat.  


Vill i vanlig ordning här framhålla att dessa gravar (gäller samtliga typer megalitgravar) var då de anlades täckta av en hög.