Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Gösslunda  rör  då  vi  räknade  år  2013

Röset ligger alldeles invid vägen, 5 km från Bårby mot Alby, svårt att missa, informationsskylt finns.

GÖSSLUNDA   RÖR

RAÄ Fornsök   -   Hulterstad 15:1


Semester på Öland 2013,  övriga familjemedlemmar  rider Islandshäster, då passar jag på att göra ett besök i Sveriges historia. Jag var på väg mot Triberga då jag fick syn på detta stora röse, alldeles bredvid vägen.


Bestämde genast att besöka röset på väg hem från Triberga.


Triberga fornborg var så pass intressant att jag hamnade i tidsnöd, vilket gjorde att jag endast kunde göra ett mycket kort besök på röset, sedan i il-fart till stallet och Islandshästarna.


Röset kallas Gösslunda Rör och är en del i ett gravfält med ytterligare ett antal lämningar.  Här finns, förutom röset, en rund stensättning, två rektangulära stensättningar och en rest sten.


Lämningarna härhör från flera olika tidsperioder, där röset troligtvis är äldst,  grovt daterat till bronsålder (1800 - 500 f.Kr.).


Fin känsla att stå här, ensam på ett gravfält från forna dagar, och blicka ut över allvaret, man blir rörd.

Röset mäter 20 meter i diameter och har en höjd av ca 2,5 m.   Röset ger ett mycket välordnat intryck, men stenarna ligger inte exakt i sina ursprungliga lägen då röset är arkeologiskt undersökt.  


Att röset är undersökt ser jag såklart endast som positivt, då ju vi efterkommande på så sätt får en möjlighet att lära oss om våra förgångare och på så sätt bättre förstå vår samtid.

Röset blev undersökt och restaurerat under 1967 till 1970.   Vid undersökningen hittades ingen anlagd centralgrav under röset men högre upp i röset hittades 12 brandgravar daterade till bronsålder och tidig järnålder. 


Av detta stora tids-spann att döma menar jag att röset använts som begravningsplats under kanske 1000 år  -  hisnade !

Här står en rest sten alldeles väster om och invid röset.


Sannolikt rest som gravmarkör för en grav för endast en person - anlagd under järnålder - alltså kanske 1000 år efter det att röset anlades  -  åter igen, en hisnade tanke !