Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

GÅNGGRIFTEN  VID  MASSLEBERG

RAÄ Fornsök   -   Skee 147:1


Söndagen den 20 oktober år 2019 var jag på väg mot Sven Lovén Centrum För Marina Vetenskaper på Tjärnö, för att hämta Frida som varit där under helgen.


Tjärnö ligger någon mil söder om Strömstad och då jag skulle vara på Tjärnö först vid 15-tiden passade jag på att göra ett antal historiska nedslag under förmiddagen.


Ett av dessa nedslag kom att bli kring en plats 10 km. nordost Strömstad vid namn Massleberg. Här finns lämningar från flera olika tidsperioder, men just här och nu stod jag vid en mycket vacker och välbevarad gånggrift.  


Gånggriften är inte rektangulär utan snarast femsidig. Ursprungligen bestod den av sju vägghällar, men en är nu försvunnen.


Den stora takhällen mäter 2,4 gånger 2,2 meter och är nästan en halvmeter tjock.  Den fem meter långa gången är numera jordfylld, men mynnings-stenarna syns tydligt.

Gånggrifter byggdes i våra trakter under slutet av tiden som vi kallar stenålder.  Gånggrifternas storhetstid hos oss i Skandinavien var under perioden  3350-3200 f.Kr.


Endast 100 m. öster om gånggriften finns att studera yngre lämningar i form av fantastiska hällristningar som ristades under bronsålder (1800 -500 f.Kr.).


Ytterligare yngre lämningar invid gånggriften är ett järnåldersgravfält (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.) alldeles väster härom.


Våra nutida efterföljare efter dessa förfäder är de gårdar i Massleberg som än idag brukas mitt ibland ovan nämnda lämningar.  Gårdarna visar på en mycket lång historisk kontinuitet.  


Mer om området kring Masslebergs geologi vid tiden då våra förfäder anlade gånggriften finns att studera längre ner på sidan.

Cirka 10 km. nordost om Strömstad.  Studera kartan hemmavid, använd sedan GPS, tag sikte mot Massleberg.


Kommer du rätt så ligger gånggriften alldeles invid vägen, mycket svår att missa.

Steffe 2019

NORR

(placeholder)

Här ovan en skiss över gånggriften, tagen från en informations- skylt på platsen samt bearbetad av undertecknad.

Gånggriften  i  Massleberg  anno  2019

Strandnivå öster om Strömstad 2019 e.Kr.

Strandnivå öster om Strömstad c: 3000 f.Kr.

Strandnivå  öster  om  Strömstad  c:a  300 f.Kr.

Mot öster.   I bildens västerkant syns Massleberg Mellangården.

Mot sydost.  

Gånggrift, Skee 147:1.  Ett fotografi av gånggriften ur samma vinkel som bilden ovan.   Fotografiet togs den 1 juni 1911 av Lauritz Baltzer.

Här ses ena sidan av gången som mynnar ut från graven mot sydost.  Bilden här ovan är således tagen mot nordväst.

En promenad kring och i graven.   ( graven var dock i sitt ursprungliga skick täckt av en hög av torv och jord )

Dagens åkrar alldeles öster om gånggriften var för 5000 år sedan en skyddad havsvik.

Kartan ovan visar att området öster om Strömstad mest bestod av hav och små öar för 5500 år sedan.  Området kring gården Massleberg var då just en ö.  Här har människor bott och verkat från stenåldern fram till idag.


Äldsta lämningen i området är just gånggriften i Massleberg men alldeles intill mot öster finns fantastiska hällristningar från bronsåldern och strax intill gånggriften mot söder ligger ett gravfält som anlades under järnålder.


Lämningarna ligger precis invid dagens boplatser.  Boplatserna/gårdarna kallas idag för Massleberg, således en plats med mycket lång kontinuitet så som boplats betraktad.

Min heder till de människor som reste denna gånggrift för ungefär 5000 år sedan.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

SGU  -  Sveriges geologiska undersökning

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html