RUNDKYRKOR

I Skandinavien fanns en gång drygt ett trettiotal rundkyrkor. Idag finns i Sverige åtta bevarade rundkyrkor och i Danmark finns sju. Samtliga Skandinaviska rundkyrkor är byggda under samma mycket kort period som majoriteten av övriga Europas rundkyrkor, nämligen under andra halvan av 1100 talet, det vill säga under c:a 50 år, som ovan beskrivits.


Hos några Skandinaviska bevarade rundkyrkor kan man klart se att man haft försvarsfunktionen med sig i byggandet.

Ett exempel på bevarade skandinaviska ”försvarskyrkor” är Østerlars kyrka på Bornholm. Kyrkan är hög och har tydligt försetts med skottgluggar under takfoten.

Österlars kyrka på Bornholm.

Skörtorps kyrka på Falbygden.

RUNDKYRKA   ”FÖRSVARSKYRKA”

RUNDKYRKA  UTAN  SYNBART  FÖRSVARSSYFTE

Ett exempel på en bevarad skandinavisk rundkyrka som saknar tydliga tecken på att vara en ”försvarskyrka” är Skörstorps kyrka på Falbygden. Kyrkan är ganska låg och saknar skottgluggar.

En mycket tidig rundkyrka med kristen koppling, kanske den tidigaste vi känner i vår värld är byggd 335 e Kr.  Den Heliga gravens kyrka, är en kyrkobyggnad i Jerusalem som enligt traditionen är byggd på Golgata, platsen där Jesus tros ha korsfästs. Inuti kyrkan ligger den heliga graven där Jesus ska ha återuppstått från de döda.  Kyrka har varit ett självklart mål för pilgrimsfärder allt sedan den byggdes.


Byggmästare till kyrkan var Konstantin den Store (272-337), kejsare i Romarriket.  Kristendomen hade fått ett så starkt fäste i riket att till och med kejsarmodern, Helena, låter sig döpas.  Då man återfann Jesu grav i Jerusalem låter  Kejsare Konstantin, 335 e Kr, bygga ett minnesmärke på platsen, en rundkyrka, Heliga gravens kyrka.  Under samma århundrade kom kristendomen att blev statsreligion i romarriket.


Än tidigare hade förvisso både greker och romare byggt runda mausoléer till minne av viktiga män så kanske var det inte så konstigt ändå att kejsaren lät bygga just ett runt tempel på Jesu grav (dock med den stora skillnaden att det här ”mausoléet” innehöll en tom grav).

Ända sedan Konstantin den Store, kejsare i Romarriket, 335 byggde Heliga gravens kyrka över Jesu grav i Jerusalem och varefter Romarriket antog kristendomen som stadsreligion har kristna pilgrimer från angränsande områden tagit sig till helgedomen och på så sätt upplevt den arkitektoniska riktning som rundkyrkan representerade.


När det kommer till de övriga Europeiska samt de Skandinaviska rundkyrkorna som ju, nästan samtliga, byggdes under ett halvt sekel (c:a 1100 - 1150) så har säkert samma mönster legat bakom tillkomsten av dessa.  Anledningen till att byggandet satte fart just i början av 1100 talet kan sannolikt härledas till den händelse, 1095, som blev början på de kristna korstågen till det muslimska Jerusalem.


På 1000 talet försämrades den politiska stabiliteten i Mellanöstern. Det blev svårare för europeiska pilgrimer att nå fram oskadda till Jerusalem. Under 1070 talet kom Jerusalem att hamna under Seldjukernas (Turkisk muslimsk dynasti) kontroll. De verkar inte ha varit lika intresserade av att få kristna pilgrimer på besök och stängde därför Jerusalems portar.


Detta leder till kraftiga reaktioner i Europa. År 1095 kallar påven Urban II till stort kyrkomöte i Clermont där han uppmanar hela det kristna Europa till korståg och att med våld återerövra Jerusalem. Uppslutningen blir enorm, kanske större än vad påven hade tänkt sig. I huvudsak var det franska och tyska korsriddare som ingick i detta det första korståget.  Sommaren 1099 faller Jerusalem och blir åter en kristen stad.

Heliga Gravens Kyrka (bilden till vänster) som den ser ut i vår tid. Kyrkan har fått utstå mycket elände under århundradena. Jerusalem har ju tyvärr sedan vår tideräknings början varit ett hett byte mellan muslimer och kristna.


Kyrkan revs av kalifen Hakin (Fatimidiska kalifatet, shia) 1009 men återuppbyggdes av Korsriddarna 1099.  Kyrkan förstördes sedan i en eldsvåda 1808 och kom senare att skadas mycket svårt vid en jordbävning 1927.


Efter omfattande reparationer har den fått sin nuvarande gestalt. Jesus grav ska finnas under den vänstra kupolen (rundkyrka).

Även i Europa byggdes rundkyrkor. Det finns ett litet fåtal rundkyrkor i Europa som anses vara byggda så tidigt som under 300 - 700 talet.  Dock är majoriteten av Europas c:a 250 rundkyrkor byggda under 1100 talet, närmare bestämt under en så pass kort tid som under ett halvt sekel (c:a 1100 - 1150).

Temple Church i centrala London uppfördes under 1100 talet av Tempelherreorden.

Marienkirche i Würzburg, Tyskland. De äldsta delarna av kyrkan är från 1100 talet.

Efter att Jerusalem åter var i kristna händer blev korsriddarnas första uppgift att reparera och återuppbygga Heliga  gravens rundkyrka. Arbetet kom att pågå i c:a 50 år, 1149 är arbetet klart och den kristna världens främsta pilgrimsmål står åter hel.


Under återuppbyggandet av Heliga gravens kyrka hade Jerusalem åter blivit säkert för kristna.  Detta medförde att  det kristna pilgrimsresandet åter kom igång. Många europeiska pilgrimer lär ha besökt Heliga gravens kyrka under kyrkans återuppbyggande.  Med sig hem hade de starka influenser till sina hemtrakter.


Det är säkert ingen tillfällighet att samtidigt som återuppbyggandet av Heliga gravens kyrka pågick startade ett omfattande byggande av rundkyrkor i Ungern, Tyskland, Frankrike, England, Portugal, Danmark, Sverige och till och med på det avlägsna men rika och bördiga Falbygden.

”Korsfararna intar Jerusalem den 15 juli 1099".  Målning av Émile Signol, 1847

De tidiga Europeiska rundkyrkorna (300 - 700)  har sannolikt uppstått genom att inflytelserika återvändande pilgrimer, från Heliga Gravens kyrka, fört med sig traditionen att bygga runda kyrkor hem till sina respektive områden, företrädesvis de södra delarna i Europa. 


Men just det faktum att nästan samtliga Europas, Skandinavien såklart inkluderat, rundkyrkor är byggda under en så kort och precis period (c:a 1100 - 1150) borde ha en förklaring.   Många menar att rundkyrkobyggandet i Europa startade i samband med att Heliga Gravens kyrka renoverades av korsriddarna efter det ”första korståget” mellan 1099 och 1149.

DET  KRISTNA  ORIGINALET  ?

EUROPA...

Angående rundkyrkornas form finns ett par olika teorier om varför dessa kyrkor byggdes just med rund plan. En teori menar att kyrkorna byggdes runda för att bättre kunna fungera som försvarsbyggnader, bl.a av det faktum att den runda murkonstruktionen är särskilt stark.  Andra tillskriver den runda planlösningens tillkomst enbart genom påverkan från de rundkyrkor som redan fanns på kontinenten. 


Jag själv gissar att rundkyrkornas plan-form kan tillskrivas båda dessa teorier.  Korsriddarna, vare sig de var lokala riddare eller tillhörde någon av riddarordnarna, var alla militärer.   Det är inte särskilt svårt att se sambandet där återvändande riddare byggde sin egen kyrka som en rundkyrka men samtidigt som en försvarsbyggnad.

FÖRSVARSKYRKOR...?

SKANDINAVIEN...

KORSRIDDARNA...

RUNDKYRKA  UTAN  SYNBART  FÖRSVARSSYFTE

RUNDKYRKA   ”FÖRSVARSKYRKA”