RAÄ Fornsök   -   Södra Ving 41:1


Borgen Vädersholm vid Hökerum nämns första gången i handlingar år 1376, då skrivet som Wæthærsholm.


År 1378 bodde här Heine Snakenborg, en anhängare till den dåvarande svenska kungen Albrekt av Meklenburg.


Ätten Snakenborg kom ursprungligen från Meklenburg och fungerade så som fogdar och hövitsmän på flera plaster i Västergötland vid tiden.

Vädersholms borg var vid sin aktiva tid troligtvis helt kringfluten av sjön Mogdens vatten. Borgudden var dessutom ytterligare avskild från land genom en grävd och vattenfylld vallgrav.


Av borgen idag ser man tre kullar, på den högsta står resterna av det centrala borgtornet.  Resterna av tornet syns idag som kallmurade delar av ytterväggar.


Fynd från utgrävningar berättar att holmen var bebodd redan under stenåldern.  Den medeltida borgen hade dock en relativt kort historia, den var aktiv endas under 1300 talet och 1400 talet.

Heyne Snakenborg var herre på Vädersholm i slutet av 1300 talet.  År 1388-89 blev han belägrad av danska drottning Margaretas trupper.


Margareta sägs ha upprättat ett kronans förvaltnings-centrum på Hökerum , 1 km väster om Vädersholm.

10 km söder om Ulricehamn på riksväg 40, tag av mot Hökerum, efter 1,5 km tag av mot höger (skyltat).


Kör så 1 km och tag sedan av åt vänster (skyltat), följ sedan den smala traktorvägen ytterligare c:a 600 meter och du skall där finna parkering och informationsskylt.


Gå så till fots mot sjön Mogden, skyltning finns.

Jag står vid platsen för det centrala borgtornet, kameran är riktad mot nordost. Man kan se de övriga två kullarna där det tidigare stått byggnader. Man tror att den yttersta höjden var platsen för herremannens bostad.

Den grävda, idag torrlagda vallgraven.

Centrala borgtornet stod här.

Filmat från centrala borgtornet.

Vidare kan nämnas att inte långt från Vädersholm ligger ytterligare en borganläggning, Fagranäs och i det närbelägna samhället Hökerum finns Södra Vings kyrka, med sina äldsta delar från 1100 talet.


Södra Vings kyrka omnämns i äldre Västgötalagen, där står att ”biskop Bengt lät bygga kyrkan i Ving och inreda henne”.

Från en skylt på platsen, kompletterad av undertecknad   Vid borgens aktiva tid var den helt omfluten av Mogdens vatten och borgområdet kunde endast nås från land via broar.

VALLGRAV

TORNET

HERREMANNENS

BOSTAD

FASTLAND

EKONOMI-BYGGNADER
Steffe - 2020

Undertecknad framkastar här en teori som menar att kanske låg detta ”Hökerum” vid dagens Vings gård. Det skulle stämma bra med avstånds-angivelsen ”1 km väster om Vädersholm”.


Den siste innehavare av detta Hökerum sägs vara Heyne Snakenborg och efter hans död övergick Hökerums ägor till Gudhems kloster.

_______________________________________________

Vädersholm  anno 2013

Kompletterande drönar-film över borgområdet utförd 200321 finns att afnjuta längst ned på sidan.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Här passerar jag Viskan, strax utanför borgområdet.    Viskan har här sitt inlopp i sjön Mogden från sjön Tolken alldeles invid borgudden.

Vädersholm  anno 2020

I samband med en utflykt å Tissereds kyrkoruin 21 mars 2020, passade jag även på att göra ett kärt återbesök vid Vädersholm på hemvägen.   Det visade sej vara mycket blött vid detta besök, borgudden var nästan, så som i forna tider, helt kringfluten av Mogdens vatten.

Samtidigt passade jag på att också göra en överflygning av borgområdet. 

Tornets murar

Tornets murar