RAÄ Fornsök   -   Tvärred 8:2


Denna fredag, 18 november anno 2018 hade jag tagit mej en ledig dag för att göra nedslag vid ett par ruiner efter medeltida kyrkor.


Först ut var ruinen efter Tvärreds gamla kyrka.  Tanken var att jag skull också skulle göra en överflygning med min drönare, min första.


På grund av att jag missade att kalibrera kompassen gjorde att jag fick erfara min första drönar-krasch.  Det blev fritt fall från 40 meters höjd och resulterade i att själva filmsekvensen fick utgå.


Vad gäller ruinen så som besöksplats kan den rekommenderas, platsen erbjuder bra parkering och en  stunds lugn och ro.


Men vad gäller historik kring kyrkan finns inte mycket att tillgå.   Uppgifter när kyrkan byggdes saknas men sannolikt byggdes den vid slutet av 1100 talet.


Vid en kyrkostämma 1844 beslöts att bygga en ny kyrka men man kunde inte vid tillfället enas om var denna kyrka skulle stå.


Först efter sex år bestämdes att kyrkan skulle byggas i Stavared c:a 3km nordost om gamla kyrkplatsen.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

C:a 25km söder om Bogesund (Ulricehamn) alldeles intill Åsundens västra strand ligger ruinen efter Tvärreds gamla kyrka, använd GPS. 


Informationsskylt saknas men bra parkeringsmöjlighet intill ruinen finns.


Anträder här vigd jord från väster.   Stenmuren är antagligen mycket gammal emedan grinden som är gjord av trä torde vara ett 1800 tals-arbete.

Tvärreds gamla kyrka mot öster. 

Jag gör här ett besök i denna gamla kyrka.  Träder in från kyrkans enda ingång som återfinns i långhusets södra vägg, nära dess västra gavel (som är en ofta förekommande placering i dessa 1100 tals-kyrkor).

Vid mitt besök hade jag med mej den första drönare jag ägt (Yneec Breeze).  Jag gjorde några överflygningar med filmkameran aktiverad, men jag hade glömt att först kalibrera kompassen.  Denna miss gjorde att jag här i Tvärred erfor min första krasch, drönaren slutade att lyda kommandon och flög rakt in i den stora ekens grenverk och därpå störtade till marken rakt ned på kyrkogårdsmuren.  


Drönaren klarade sej med några små skador i underredet men i övrigt var den oskadd.    Hur som helst, jag hade under flygningen även tagit några stillbilder, här ovan ses en av dessa som fångar kyrkan i sin helhet med långhus, kor och sakristian mot norr.


Jag noterade senare vid studier på min kammare att just på andra sida av Åsunden (som syns här ovan) ligger gården Sandslätt där jag på mitt möderne stammar ifrån.

Ungefär här, vid Åsundens östra strand ligger den lilla gården Sandslätt.

Jag menar det uppriktigt, från mitt hjärta...  all heder till Er som verkat här före mej.

Från  konservationen  1937

Kyrkoruinens mursträckningar förhöjda och konserverade, från väster.   Fotografi:  Erik B. Lundberg.

LundbergKorpartiet efter utgrävning och konservering.   Fotografi:  Erik B. Lundberg.

Inte mycket har jag kunnat finna kring den konservering som gjordes av ruinen år 1937.  Vad jag vet är att det tunga grävarbetet som då gjordes utfördes av ett antal värnpliktiga unga män.


Vem som ledde arbetet har jag dock inte med säkerhet lyckats spåra, men med största sannolikhet leddes arbetet av Erik B. Lundberg som var en svensk antikvarie, kulturminnesvårdare och författare (1912-1988). Lundberg deltog bl.a. i undersökningar av Glimmingehus, Dragsmarks kloster,  Stegeborgs slottsruin samt en lång rad medeltida kyrkor


Skulle varit härligt att finna någon rapport från konserveringen i Tvärred för att vara helt säker.  Men mot bakgrund av beskrivningen av Lundbergs gärning som bl.a. beskriver att han ska ha deltagit i undersökningar av ”en lång rad medeltida kyrkor” talar för hans inblandning i undersökningen av Tvärreds gamla kyrka. 


Vidare förstärker de fotografier jag funnit från undersökningarna 1937, vilka samtliga är tagna av Lundberg, ytterligare möjligheten att det var Erik B. Lundberg som ledde arbetet vid konserveringen av Tvärreds kyrkoruin.

Det enda fotografi jag funnit på Erik B. Lundberg.  Fototillfälle och årtal okänt.

Tvärreds  gamla  kyrka  anno  2018

Inventarier  från  gamla kyrkan

Då beslutet var fattat om att man skulle riva Tvärreds gamla kyrka och bygga en ny som ersättning bestämdes också att allt som inte skulle behövas i den nya kyrkan skulle säljas.


De inventarier som man behöll för den nya kyrkan var oblatasken och ett antal barockskulpturer av trä.  Dessa inventarier kan således beskådas i den nya Tvärreds kyrka i Stavared.


Dopfunten från gamla kyrkan ingick nog inte bland de inventarier som man tänkte rädda och använda i den nya kyrkan.  Dopfunten hittades 1876 av en slump i en gärdesgård vid Åsunden.  Som tur är beslöts då att bevara dopfunten och idag står den för beskådande i Tvärreds nya kyrka. 

Dopfunten är tillverkad av sandsten och arbetet kan troligtvis tillskrivas mäster Andreas som var verksam under 1100 talet.


Efter att den hittades 1876 vid en gärdsgård vid Åsunden skickades den till Göteborgs museum. Dopfunten återfördes till nya kyrkan 1981.

Fyra av barockskulpturerna av trä hänger idag i Tvärreds nya kyrka på dess södra vägg nära koret.  Skulpturerna är daterade till 1700 tal.

1937 renoverades och konserverades kyrkoruinen genom insatser bl.a. av en grupp värnpliktiga.