RAÄ Fornsök   -   Tarsled 1:1


Lördagen 16 juni 2018 fann jag mig på väg till trakterna av Vårgårda. Vårgårda/Herrljunga-området har sedan sommaren 2017 blivit ett favorit-område. 


Det började i augisti 2017 med besök vid ett antal medeltids-kyrkor, däribland Eriksbergs gamla kyrka.


Vidare har jag konstaterat att dessa trakter är proppfulla av historiska lämningar, både mycket tidiga och även senare lämningar från nämnda medeltid.


Just denna dag var siktet inställt på den medeltida kyrkoruinen i Tarsled, men jag hann också med några resta stenar från järnålder samt två runstenar i närområdet.


Solen sken och det var 22° C, således var allt förspänt för fantastiska upplevelser i vår historia.


Då jag nalkades ruinen kändes det som att jag nog inte ville köra bil ända fram.  Verkade som att ruinen låg alldeles intill en gård. 


Stannade således ett par hundra meter norr därom där jag fann en lämplig parkeringsficka invid den smala vägen.


På väg ned, till fots mot ruinen noterade jag en person ute på åkern alldeles öster om den plats jag siktade mot. 


Väl på plats vid ruinen, då jag närmade mej kyrkans ingång i väster, möttes jag av just personen från åkern som antagligen sett mej anlända ruinen.  Vi hälsade och vi fann varandra ögonblickligen.


NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Använd din GPS.  Någon km. väster om Herrljunga utmed väg 181 tar man höger och efter 200 m. skall du finna en lämplig parkeringsficka på vänster sida om vägen utmed långsidan på en ladugård.


Ytterligare 50 m. norrut ser du en spikrak väg mot höger, följ den till fots och du skall finna ruinen. 

Tarsleds  kyrkoruin  anno  2018

HERRLJUNGA - TARSLED  :  två socknars historia

Herrljunga hembygdsfören - 2003

LIBRIS-ID:9362547

Då jag till fots närmade mej ruinen kunde jag se en person ute på åkern alldeles öster om den plats jag siktade mot.


Väl på plats vid ruinen möts jag av denne person som antagligen sett mej anlända ruinen.  Vi hälsade och jag kände genast en genuint mänsklig värme stråla mot mej.


Personen heter Göran Carlsson och bebor Klockaregården  som gränsar direkt mot den gamla kyrkogården.


Göran berättade för mej om Tarsled kyrkas historia inklusive flera spännande detaljer ur den muntliga traditionen kring densamma. 


Han var mån om att ge mej så mycket information som möjligt under den korta stund vi umgicks.  Strax gick han in och kom tillbaks med boken ”HERRLJUNGA - TARSLED  :  två socknars historia” och kunde däri visa mej bl.a. en tecknad rekonstruktion av hur kyrkan kan ha sett ut. Det finns nämligen inga avbildningar eller fotografier av henne.


Vår stund tillsammans var fantastisk, jag lovade att återkomma för en fördjupad studie vilket jag också avser att göra.

Något år efter mitt besök vid Tarsleds kyrkoruin råkade jag hitta ovan filmklipp (avkortat av undertecknad) på YouTube,  kände genast igen Göran !    Det visade sig vara en filmad intervju kring Tarsleds kyrka gjord av ett gäng släktforskare med släkt på trakten.

Se hela filmen här !

Enligt traditionen uppfördes Tarsleds kyrka i slutet av 1100 talet.  Kyrkan sägs ha haft särskilt markerat kor som avskiljdes från kyrkorummet genom en triumfbåge.  Som de flesta tidigmedeltida kyrkor ska kyrkan ha saknat fönster på norra sidan.


Tarsleds kyrka var huvudsakligen byggd av sandsten i kvaderteknik vilket var mycket ovanligt för kyrkor i området, dessutom har stenblocken varit rikt ornamenterade. 


Dessa attribut ser man oftast vid betydligt större kyrkor som man finner längre norrut i Västergötland, t.ex. i Falköpings-området. 


Vissa menar att stenarna forslats till Tarsled av fromma munkar från Falköpings-området och att dessa munkar då sannolikt har varit delaktiga i uppförandet av kyrkan.


I ett senare skede har långhuset förlängts mot väster och den delen byggdes av gråsten, kyrka var efter tillbyggnaden den största i Herrljunga pastorat.

Tarsleds  kyrka

KYRKOGUIDEN.SE

http://www.kyrkoguiden.se

Mannen från åkern hade mycket att berätta för mej om Tarsleds kyrka.


Lejonparten av den information kring Tarsleds kyrka som jag här nedan kommer att meddela har jag delgivits av denne ”åker-man”   (mer om honom längre ned på sidan).

Två mycket stiliga män i nådens år 2018 med delad respekt för vår historia.

Steffe till vänster och Göran till höger.

Heder till Er som levde här under medeltid och reste Tarsleds  kyrka.

År 1849 förrättade biskop J.A Butsch visitation Herrljunga pastorat.  Vid visitationen blev både Herrljunga och Tarsleds kyrkor utdömda.


Tarsleds kyrka ansågs bristfällig och i så dåligt skick, att gudstjänster inte kunde hållas där utan risk.


Efter ytterligare en undersökning på initiativ av församlingsborna beslöts att Tarsleds kyrka skulle rivas till grunden och att en ny kyrka skulle byggas gemensamt med Herrljunga.


Efter att man enats om var den nya kyrkan skulle byggas revs så Tarsleds kyrka år 1863.  All sten som fanns i Tarsled gamla kyrka skulle enligt beslutet transporteras till Herrljunga för att användas i den nya kyrkans väggar.


Nästan all den sten, c:a 400 kubikmeter, från Tarsleds kyrka kom så att hamna i väggarna till den nya kyrkan i Herrljunga.  Den sten som blev över användes till kyrkogårdsmuren mot Storgatan.

TARSLED

GAMLA KYRKA

HERRLJUNGA

GAMLA KYRKA

HERRLJUNGA /

TARSLED NYA KYRKA

Steffe 2018

Här ovan en reproduktion efter utsago om HERRLJUNGA GAMLA KYRKAS UTSEENDE har hr.G. Ekström fått av Johannes Andersson Herrljunga, Arvidsgården och Göran Johansson Fårekulla, Remmene, samt av 95-åriga Johan Bergquist, Vara, född i numera riven stuga strax intill Herrljunga prästgård.


Orginalet tillhör ordförande i Herrljunga Forminnes- och Hembygdsförening, Gunnar Ekström, Nya Hotellet, Herrljunga.


Källa :  DIGITALT MUSEUM - https://digitaltmuseum.se/021015800432/herrljunga-teckning-och-planskiss-over-herrljunga-gamla-kyrka

Här ovan en rekonstruktion av TARSLED GAMLA KYRKA. Notera att västra delen av långhuset är en senare tillbyggnad av gråsten, emedan den ursprungliga kyrkan var byggd av sandsten i kvaderteknik.


Källa :

HERRLJUNGA - TARSLED  :  två socknars historia

Herrljunga hembygdsfören - 2003

LIBRIS-ID:9362547

De två gamla kyrkornas läge i förhållande till den nya gemensamma kyrkan som kom att byggas mitt i Herrljunga samhälle.

När stenmuren som byggdes vid den nya kyrkan i Herrljunga skulle ersättas av en ny med stenar av granit år 1914, föreslogs att man skulle återbörda de stenar i muren som en gång hade kommit från Tarsled till sin ursprungliga kyrkplats.


Med hjälp av några få mycket stora stenar som låg kvar i marken i sina ursprungliga lägen på den gamla kyrkplatsen försökte man att markera kyrkans utbredning med hjälp av de återbördade stenarna från Herrljunga kyrkas kyrkogårdsmur.


Efter vad jag fått berättat för mig av Göran Carlsson så har man inte helt lyckats markera kyrkans yttermått helt exakt. Kyrkan ska ha varit både längre och även något bredare.


En egen tanke som slagit mej är att, kanske har man eftersträvat att försöka markera den ursprungliga kyrkans yttermått och därav kan man i marken se att kyrkan har varit längre då den revs.  Angående ev. avvikelser i kyrkans bredd har jag inget att tillföra, sannolikt en miss som kan tillskrivas den mänskliga faktorn.


Viktigast är ändå att själva kyrkplatsen finns kvar och att dess minne vårdas.

Stenar tillbaks  i  Tarsled

Fotografi av Tarsleds kyrkplats år 1925,  fotograf okänd. 

Bildtexten lyder :  Tarsleds kyrka revs i samband med sammanslagningen med Herrljunga kyrka.


Källa : https://digitaltmuseum.se/021017222004/tarsleds-kyrka-revs-i-samband-med-sammanslagningen-med-herrljunga-kyrk

ur  den  muntliga  traditionen ...

...  fönster  från  Tarsleds  kyrka

Här är Tarsled Bosgården 4, endast 250 meter sydväst om Tarsled gamla kyrkplats.  Den muntliga traditionen (och Göran) berättar att i Bosgårdens ladugård kan man finna fönster från Tarsled gamla kyrka. 


Notera också min gamla trotjänare som står parkerad framför en av ekonomibyggnaderna.  (min kära gamla BMW 530iA som jag numer inte står som ägare till då jag förnyat mitt transportredskap)

Här ett fönster som skulle kunna stamma från Tarsled gamla kyrka.   Nu liggande, då sannolikt stående.

... klockorna  i  Tarsled

Vid Tarsled kyrka fanns en klockstapel med två klockor uti.  Det berättas att storklockan hamnade i Tarsled i samband med att en dansk krigshär på reträtt passerade Tarsled under kalmarkriget år 1611.


Den danska hären hade då med sig i trossen Larv kyrkas stora som man tagit så som krigsbyte.  Traditionen berättar att  :  ”Då danskarna kom till Tarsled,  satte kvinnorna i Tarsled efter dem och slog på grytlock, hojtade och skrek, så danskarna trodde det var en hel krigshär efter dem.    Då satte de danske till att köra så fort, så att lasset med klockan välte och de var så rädda för svensken, att de ej hann stanna för att ta upp klockan”.


På så sätt ska Larv kyrkas storklocka kommit att hamnat i klockstapeln vid Tarsleds kyrka och fått tjäna denna församling under 252 år.


Då Tarsleds kyrka så revs år 1863, eftersom man uppfört en för Tarsled och Herrljunga församlingar gemensam kyrka i Herrljunga, kom så storklockan från Larv att hänga i Herrljunga nya kyrkas torn och där hänger den än idag.


Angående Tarsleds lilla klocka, som enligt uppgift ska ha inköpts från Väster-Bitterna kyrka i slutet av 1700 talet, kom den att flyttas till kyrkan i Hol i samband med rivningen av Tarsled kyrka.


Har tyvärr inte kunnat finna någon avbildning av varken den stora eller den lilla klockan.  Skönt ändå att veta att de tjänar varsin kyrka än idag.

Så som en parantes vill jag här ändå något beröra lilla klockan från Herrljungas gamla kyrka då ju denna kom att påverkas, liksom även dess storklocka i samband med att de båda kyrkorna revs. 


Herrljunga gamla kyrkas lill-klocka överläts då till Statens historiska museum där den förvaras än idag.  Denna klocka är mycket intressant då den är försedd med runskrift.  Endast ett tjugotal klockor med runskrift finns bevarade i Sverige.


Jag räknar med att återkomma till klockan i samband med kommande besök och studier kring Herrljunga gamla kyrka.

Just anlänt Tarsleds gamla kyrkplats, mot sydost.  Har här markerat en tydlig stengrund som tydligt kan ses i marken.  Sannolikt är det grunden till den senare gjorda tillbyggnaden av långhuset mot väster ...?

Mot nordost.

Vid kyrkans nordöstra hörn.  Tarsleds nuvarande klockstapel och kyrkklocka invigdes 1956 av biskop Sven Danell.

Vid kyrkans sydöstra hörn med Klockargården och dess ägare i överkant bilden.  Göran har just varit inne och hämtat boken  HERRLJUNGA - TARSLED  :  två socknars historia”.

Här vid kyrkans sydöstra hörn ligger en stor häll.  Denna häll blev aldrig flyttad till Herrljunga utan har legat här in situ sedan kyrkan byggdes, sent 1100 tal, sannolikt är det en grundsten.   Det finns de som menar att denna häll är en stor runsten.   Tänk vad spännande det skulle vara att kunna få konstatera huruvida denna uppfattning stämmer !!

Här ses en del av kyrkans högra portomfattning vid entrén i väster.  Mina tankar går till välbyggda klosterkyrkor då jag ser dessa fasade sockel-stenar.  De synes mej vara tillverkade av hantverkare med mycket god yrkesskicklighet.  Hantverket ligger långt ifrån många kyrkor som byggdes av inhemska byggmästare med gråsten och murbruk.  Kanske det ändå finns munkar inblandade då Tarsleds kyrka byggdes..?

Åker - mannen