10 km nordväst om Tidaholm, följ skyltar mot Kungslena. Parkera vid kyrkan, informationsskylt och vägvisning finns.

RAÄ Fornsök   -   Kungslena 29:1


I samband med en utflykt med mor och far till Tidaholm passade vi på att hastigt besöka Kungslena kyrka. Om möjligt ännu hastigare kastade jag ett öga på minnesstenen över slaget vid Lena 1208 då ju stenen står alldeles intill kyrkan. Vid den här platsen finns mycket intressant historia att fördjupa sig i, förutom slagfältet och kyrkan, finns här ett gravfält, Lena borg och Kungslena Kungsgård vars förste kände ägare var ingen mindre än riksföreståndaren Birger Jarl. Helt klart är att jag kommer att återvända hit och ägna platsen en heldags studier.


Som bakgrund till slaget vid Lena 1208 ligger striden om makten i Sverige (det Sverige som det handlar om är enligt min egen mening, västra och östra Götaland, norra Småland samt östra Svealand) mellan den erikska och sverkerska ätten. Dessa stridigheter pågick under c:a 100 år,  ungefär mellan 1130 och 1230.


Slaget vid Lena var det andra större slaget mellan erikska och sverkerska ätterna, den första striden hade stått vid Älgarås 1205.

Slaget vid Lena stod 31 januari 1208, mellan kungasonen Erik Knutsson med svenskt och norskt krigsfolk mot kung Sverker den yngre med en till övervägande del dansk här, stod här vid Lena i Kungslena socken utanför Tidaholm.  Slaget var i första hand ett led i maktkampen mellan de erikska och sverkerska ätterna, men antagligen hoppades den danske kungen Valdemar Sejr att kunna införliva Västergötland med Danmark, som då var i ett expansivt skede.

2015, besök vid minnesstenen som restes 1894.

   TILL  MINNE  AF

SLAGET  VID  LENA

31  JANUARI  1208

RESTES  STENEN

1894

AF

VÄSTERGÖTLANDS

FORNMINNESFÖRENING

OCH

ORTENS BEFOLKNING

_____________


SVENSKAR  !

VÖRDEN  FÄDRENS  MINNE !

Att få en klar och säker bild över en händelse som timade här för c:a 800 år sedan får anses näst intill omöjligt då tillgången på skriftliga källor är mycket begränsad. De skriftliga källor som finns är bl.a ett antal danska och isländska annaler vari återfinns uppgifter om slagen vid Lena och Gestilren. Uppgifterna är kortfattade och de berättar att slaget stod mellan Erik Knutsson och Sverker Karlson vid Lena 1208 och att Erik stod som segrare.


För att kunna göra sig en någorlunda bra bild av vad som hände i Lena 1208 får man i stället hämta information ur den folkliga traditionen. Helt säkert har en sådan händelse som slaget vid Lena i släktled efter släktled bevarats i minne, och just de enskilda detaljerna har fångat lyssnarnas intresse.


Den muntliga traditionen pekar ut flera platser i terrängen som haft samband med slaget. Kungshögen på gården Dalas ägor där kung Erik med sin stab ska ha uppehållit sig, Ryttarbackarna vid Källegården, vägen från Brunnsgården kallas ”Knivabytet”, vilket kan tyda på handgemäng. Jämmersled, där den hetaste striden stod, Helveteskärret, där slutstriden stod. Den danske överbefälhavaren Harald Hvide sägs ha sin gravhög strax invid den gamla kungsgården.


Nedan redovisade händelseförlopp är till största delen sammanställd av berättelser från denna muntliga tradition. Jag väljer själv att ge berättelsen stor trovärdighet, mest för att jag är övertygad om att det alltid finns någon sanning i den muntlig traditionen, även om den troligtvis är ”förbättrad” i vissa avseenden.

Här ser jag ut över åkrarna norr om Kungslena kyrka, där någonstans stod Erik Knutsson med sin här. Sverker (den yngre)  Karlsson med sin danska här, stod bara 200 meter bakom min rygg, vid foten av Varvsberget.  Kanske stod slaget just här på åkrarna framför mig, det är en svindlande tanke.

Erik Knutsson

Kung i Sverige 1208-1216. Blev ca 36 år.

Far - Knut Eriksson (~1150 - 1196)

Mor - Ingeborg av Danmark

Född - omkring 1180

Död - 4 oktober 1216, Visingsö, Näs borg 

Begravd - Varnhem, Varnhems klosterkyrka

Kombattanterna

Sverker den yngre Karlsson

Kung av Sverige 1196-1208. Blev högst 46 år.

Far - Karl Sverkersson (1130 - 1167)

Mor - Kristina Stigsdotter

Född - 1164

Död - 7 juli 1210 vid slaget vid Gestilren

Begravd - i ättens begravningskyrka i Alvastra

Slaget

Efter att Sverker segrat vid slaget i Älgarås flydde Erik till Norge. Senare återkom Erik till Sverige och vann här mycket folk på sin sida. Sverker måste då se sig om efter folk för att kunna rädda sitt rike och han sökte denna hjälp hos konung Valdemar Sejr i Danmark.


I Danmark lyckades han samla en väldig här för att med den infalla i Sverige och återtaga detta. Hären anfördes av Sverkers svärfader Ebbe Suneson jämte dennes bröder Lars, Jakob och Peder Suneson. Erik samlade sin här huvudsakligen bland norrmän och västgötar.


Den danska uppmarschen skedde söderifrån på östra sidan om Varvsberget, förbi Dimbo och ”granne påle” vid Varv mot Lena By. Hären grupperade sig i slagordning mellan byn Kungslena och Plantaberget, med Varvsberget i ryggen, en ur strategisk synpunkt mycket ofördelaktig ställning.


Den svenska hären kom norrifrån och hade högra flygeln vid Borgatorp och Kungshögen, stödd mot norra Plantaberget, som flankskydd, och västra flygeln mot Kivatorp och Kungslena Mad. Styrkeförhållandet gav i stort ett danskt personellt övertag.  Den 31 januari år 1208 satte sig de stridsberedda trupperna i rörelse och drabbade så samman på slätterna vid foten av Varvsberget och Plantaberget.


Kung Eriks baner fördes i striden av sedermera lagmannen i Västergötland Eskil, broder till Birger jarl. För visad tapperhet i striden erhöll Eskil sedermera banéret som gåva. Den danska hären anföll med stor tapperhet, men möttes av svenskarna med ett så häftigt och tätt pilregn, som ”föll så tätt, som då bonden kastar korn, eller som då det hårt regnar”.  Det blev ett vimmel av spjut, slagsvärd, klubbor och stridsyxor, ingen pardon gavs och inga fångar togs.


När striden rasade som vildast vid ”Jämmersled” och de svenska leden började svikta, fingo de stridande se en syn som vi aldrig fått se sedan. Uppe på Plantaberget kom Oden ”thin gamble” ridande på sin åttafotade häst Sleipner de svenske till undsättning. Vid åsynen av stridsguden med det högt lyftade spjutet, ”uppgåvo svenskarna vilda härskrin och anföllo med förnyad styrka”.

Här ställer Sverker upp sin stridsberedda här på åkrarna vid Varvsbergets fot.

Bilden är tagen från filmen ”Arn – Riket vid vägens slut”.

Här står Eriks här på åkrarna norr om Lena by.

Bilden är tagen från filmen ”Arn – Riket vid vägens slut”.

Sammandrabbning!

Bilden är tagen från filmen ”Arn – Riket vid vägens slut”.

Det är svårt att föreställa sig den våldsamma grymhet som präglade strider

som denna, med blanka vapen gick man lös på varandra med hugg och slag.

Bilden är tagen från filmen ”Arn – Riket vid vägens slut”.

Nedan följer några bilder från filmen ”Arn – Riket vid vägens slut” som är baserad på Guillous romantriologi. I filmen har man slagit ihop de båda slagen, vid Lena och Gestilren, till ett slag. I stridens slutscen skonas Sverker, vilket i verkligheten endast kan ha inträffat vid Lena, då ju Sverker miste livet 1210 vid Gestilren. Så här kan det verkligen ha sett ut i Lena 1208.

Lena 2015

Den vänstra flygeln trängde fram mot byn och därmed var återvägen för danskarna stängd. Sakta men säkert pressades danskarna tillbaka mot dalgången emellan Varvsberget och Plantaberget, på den tiden trång och med sumpig och oländig terräng utan vägar. Här utspelades sista akten i förintelseslaget då hela den danska hären nedgjordes. Sankmarken kallas än i dag för ”Helveteskärret”. Enligt traditionen skulle endast 50 danska ryttare ha undkommit med livet. Kung Sverker, som med knapp nöd kunde rädda sig till livet, återvände till Danmark. Han ruvade emellertid på hämnd och återkom två år senare 1210 med en ny krigshär. Han mötte då svenskarna vid Gestilren i Varv. men blev då ånyo i grund besegrad samt stupade själv.

Kartan här nedan beskriver var kombattanterna ställde upp sina härar 31 januari 1208. Kartan är upprättad efter källor givna från den muntliga traditionen.

Här är min egenhändigt framställda karta som något tydligare visar på slagfältets geografi, åtminstone är kartan skalenlig med det moderna vägnätet inritat.

VARVSBERGET

PLANTABERGET

SKOG

LENABORG

Min alldeles egen uppfattning om slagfältets utbredning som bygger helt på källor ur muntlig tradition. Sverker stod mellan Plantaberget och Lena, emedan Erik stod mellan Bogatorp och Kivatorp, kanske stod Erik just på Kungshögen bakom sina linjer och gav order.

Filmen om Arn

ODEN

Upphovsmannen bakom kartan har jag ej hittills lyckats spåra.

HELVETESKÄRRET

KUNGSHÖGEN

ERIKS  HÄR
SVERKERS HÄR

BRUNNSGÅRDEN

”KNIVABYTET”

”RYTTARBACKARNA”

  VID  KÄLLEGÅRDEN

JÄMMERSLED

”HELVETESKÄRRET”

MINNESSTEN

LENA 1208

MINNESSTEN

GESTILREN 1210

LENABORG

VARVS-

BERGET

PLANTA-

BERGET

SVERKERS
UPPMARSCH