inget RAÄ-nummer •


Partille kyrka kände jag dåligt till och hade inte trott att den var särskilt gammal. Då jag studerade vad som är skrivet om kyrkan fick jag lära mig att den är mycket gammal ... satte mig genast i bilen och for dit.


Kyrkan ligger alldeles invid Säveån och är idag inklämd mellan köpcentra, E20 och järnvägen på andra sidan ån. Den hade förtjänat bättre grannar men vi får vara tacksamma för att den trots allt har fått stå kvar.Kyrkan består av en medeltida västlig del och en senare tillbyggd östlig del. Den medeltida kyrkan kan vara byggd mellan 1280 och 1350. Man antar att den tillkom i stället för en äldre kyrka som kan ha stått på samma plats.


Murarna uppfördes i den medeltida byggnadskonstens skalmurs-teknik, d.v.s. en yttre och en inre stenmur med fyllning av mindre sten och murbruk.


Den 11 meter höga västgaveln är original.  Därav följer att vägghöjden och takvinkeln är ursprungliga.  Murarna avslutades i öster med en murad valvbåge och bakom den fanns ett litet kor vars storlek och form för närvarande inte är kända.  På södra långväggen fanns sannolikt kyrkporten och ett par små, högt sittande fönster.

Kyrkan finns alldeles norr om köpcentrat Allum i Göteborg och parkering finns vid Partille kommunhus som ligger precis intill.

På sockenstämman den 21 januari 1750 beslöt man att varje helt hemman skulle leverera 16 kubikalnar, cirka 3,5 kubikmeter  gråsten till förlängningen av kyrkan.


Östgaveln med valvet samt koret raserades helt till förmån för ett större dito och direkt med koret sammanhängande skepp.


Genom tillbyggnaden fick kyrkan sin nuvarande längd, cirka 27 meter. Kyrkans avslutning i öster gjordes med tre-sidig vägg och lutande takgavel. Tillbyggnaden försågs med två dörrar, en på södra väggen samt en på östgaveln som ingång till koret.  Den nya delen av sydväggen fick två fönster, ett på var sin sida om södra porten.

Redan 1734 påbörjades emellertid en förändring av fönstren på kyrkans medeltida del.


Enligt medeltida sed hade norra väggen inga fönster.  Först år 1800 togs tyvärr ett sådant upp i koret mot norr. 

Kort tid efter kyrkans tillbyggnad sjönk den nya delen i öster så att den, som man sade;  "rämnade från den gamla delen”.  Man beslöt då att man skulle riva det gamla templet och uppföra en ny kyrka på annan plats.

Men det blev, som väl är inte av utan i stället lät man reparera kyrkan och med hjälp av kollektmedel byggde man en sakristia av tegel vid östra gaveln.


Bygget stod färdig år 1769.  Kyrkan var tidigt försedd med vapenhus.  Med säkerhet fanns ett sådant redan under 1500 talets senare hälft.


Det nuvarande vapenhuset uppfördes år 1855 som ersättning för det äldre som stod på samma plats. Det är ritat av patron Herman Schmidt vid Partille herrgård och uppfört under hans ledning.

Mycken spännande historia har timat vid Partille kyrka.  Bl.a drabbades trakten av den danska krigsmakten under Nordiska sjuårskriget 1563-1570, då Partille och hela Säveåns dalgång fick uppleva svåra lidanden.


Bristen på livsmedel i danska lägret vid Gullbergs ängar, nära dagens Göteborg, tvingades danskarna med Daniel Rantzau i spetsen till provianterings-turer.


Då Rantzau sedan gick öster ut efter Säveån kom han till Partille, och möttes där av de svenske under ledning av Charles de Mornay och Jakob Henriksson Hästesko.


Man hade där sedan flera träffningar i och omkring Partille,  bl.a där ICA Supermarket Prima finns idag.


Svenska trupper besatte i Partille passet mellan Kyrkan och Björnekullarna. Här intog man en fördelaktig ställning. På Björnekullarna finns ännu lämningar av förskansningar.  Härifrån sände Mornay dagligen styrkor mot danskarna.


Många Partille-bor hade redan flytt undan de danska härjningarna och tagit skydd i skogarna, medan danskarna brände deras gårdar och tog deras boskap.


Då freden kom 1570 kunde folket i Partille andas ut och man återkom till gårdarna för att försöka rädda skörden, så långt det var möjligt.

KARTOR

Del av ”Storskifte på inägor Partille socken Partille nr 1-4, 1764”.  Se hela kartan här.

Del av ”Geometrisk avmätning Partille socken Mellby nr 1-6, 1694”.  Se hela kartan här.

PARTILLE  KYRKA  2015

Från sydväst, med vapenhuset som byggdes 1855. Notera också västfasaden av långskeppet som är ursprunglig, alltså från 1200 talet. Den väggen har sett många intressanta händelser under de c:a 800 år den funnits.

Från sydost.   Sakristian byggdes av tegel och stod färdig 1769.

Från nordost.    Notera att kyrkan, helt enligt medeltida tradition saknar fönster mot norr (förutom det fönster som togs upp i koret år 1800) .

Från nordväst.

Reviderad 190630
med drönar-film !
PARTILLE  KYRKA  2019

Flygfilm med Mavic Air en blåsig söndag i juni månad anno 2019.