RAÄ Fornsök   -   Örby 66:1


En septemberdag 2013 for ut att söka efter resterna av den medeltida borgen Öresten. Det var på den tiden jag hade ett obefintligt grepp om svensk historia och dess epoker.


Då jag kom upp på slottsberget fick jag nog någon diffus tanke om att jag var på en fornborg. Saker har på ganska kort tid förändrats och jag förstår numer att jag stod på platsen för en medeltida borg. Kanske var det avsaknaden av fysiska lämningar ovan jord, som fick mig att tänka fornborg. Öresten är ju inte precis en anläggning med murar och torn som t.ex Bohus fästning, allt är utplånat.

Då borgen fanns, stod den på ett högt berg, ganska litet i omfång mätt med branta stup i flera riktningar.


Själv är jag nästan säker på att här också funnits en fornborg innan Örestens borg. Berget ligger i en hyfsat bördig trakt, samt med  goda förutsättningar att bevaka resenärer som trafikerade Viskan. Dessa förutsättningar torde varit viktiga för hövdingar även före medeltiden.

2,5 km söder om Skene, på Örestensvägen, jag vill minnas att skyltning till parkeringen var utmärkt. Informationsskyltar finns.

Troligen anlades Öresten strax före 1366, ungefär samtidigt med borgarna Opensten i Kind, och Elfsborg vid Göta älvs mynning. Danskarna byggde antagligen Öresten sedan man kommit i besittning av södra Västergötland.  Tiden då borgen uppfördes präglades av ständiga gränsoroligheter mellan Sverige och Danmark, gränsen mellan de båda rikena gick endast 2 mil bort.  Området där Örestens fästning låg hörde omväxlande till Sverige och Danmark fram till freden i Brömsebro 1645.


Örestens fästning ligger strategiskt placerad i Viskadalen på en hög klippa längs Slottsån och måste för en anfallare varit mycket svår att inta. Första gången befästningsanläggningen omnämns var 1366, och anledningen var att borgen då föll i danska händer. Härföraren var Valdemar Atterdag (1340-1375). Borgen brändes ned av Engelbrekt och hans bondehär 1435.


Borgen återuppbyggdes och kom att besittas av bl.a Sten Sture d.ä och Christian I, det är den borgen man kan ana resterna av i dag. Borgen hade ringmur, mindre torn i flankerna och ett stort kärntorn. Detta vet vi, då ett unikt dokument har överlevt till våra dagar. Det var den danske legoknekten Paul Dolnstain som 1502 gjorde avritningar av borgen, under den belägring som ledde till att borgen brändes ned ännu en gång.

Paul Dolnstains avritninga av borgen 1502.

Paul Dolnstain, stridsscen vid Örestens Borg, 1502.

3

2

5

4

6

1

  1. 1.Uppfarten leder till en mindre portbyggnad med fällgaller.

  2. 2.Sluttande förborg.

  3. 3.Förborgen omges av en låg ringmur med skyttegångar.

  4. 4.Port till huvudborgen.

  5. 5.Huvudbyggnaden har skottgluggar nedtill, tre stora fönster en bit upp och två takkupor överst. En skorsten syns på taket och på högra gaveln skymtar en mindre utbyggnad, troligen en toalett.

  6. 6.Rundtornet med skytteloft.

Del av Paul Dolnstains bild, avritad och förtydligad.

På väg mot Slottsberget, en vallgrav fanns nedanför berget. Troligtvis har den varit vattenfylld någon gång i tiden och anslutit till Slottsån som flyter tätt förbi Slottsbergets norra sida.

Vallgraven.

Vallgraven.

Mot nordost.

Mot högsta punkten å Örestens fästning.