RAÄ Fornsök   -   Istrum 36:1


Vintern 2020 var i Västergötland snöfri.  Den 13 januari år 2020 gjorde jag mig därför en utflykt till trakten mellan Skara och Götene för ett par historiska nedslag.


Just detta nedslag kom att handla om två lämningar på exakt samma plats från två helt olika tidsperioder.  Nedslaget behandlar Ölanda gamla kyrkoplats samt ett kapell som stammar från 1600 talet.
Kyrkan

Ölanda gamla kyrka stod här under medeltiden och det enda som idag finns kvar ovan jord som minner om kyrkan är ett romanskt gravmonument.  Mer om graven finns att läsa längre ner på sidan.


Kyrkan låg högt på en kulle i landskapet och undertecknad kan inte låta bli att mena att kyrkan en gång i tidig medeltid kom att byggas på en hednisk kultplats.


Kyrkan togs sannolikt ur bruk i samband med  sammanslagningen av Ölanda och Istrums socken någon gång under 1400 talet. 


Källorna berättar inte mycket mer om kyrkans utseende eller dess historia.  Det lilla man känner är att kyrkan varit av litet format och att den var byggd i  romansk stil av kalksten och gråsten, troligen under 1100 eller 1200 talet.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Ölanda ligger c:a 6 km. öster om Lundsbrunn.  Studera kartan och använd GPS.

Ölanda  kapell  anno  2020

Kapellet

Sedan någon gång under 1600 talet står på den gamla kyrkans plats ett litet åttakantigt kapell.  Kapellet har drag av barockstil och tros vara uppfört 1675-77 som ett gårdskapell till Ölanda gård.


Kanske var byggherren Magnus Gabriel De la Gardie, herre till Läckö på Kålland, som vid tiden ägde gården Ölanda.  Kapellet påminner om andra kapell som De la Gardie lät bygga på flera av sin övriga egendomar.

ÖLANDA GAMLA

KYRKOGÅRD

FOTO - RIKTNING
KINNEKULLE

NORDVÄST  MOT  KINNEKULLE

NORR

Suecia  antiqua  et  hodierna  -  en  spegevlvänd  avbildning ?

Jag nalkas här mot nordväst, Ölanda gamla kyrkoplats som sedan 1700 talet huserar ett kapell.

Här på min väg upp emot kyrko-kullen passerar jag kyrkogårdsmuren som löper runt om hela kyrkoplatsen.  Undertecknad menar att denna mur bör vara den gamla kyrkoplatsens kyrkogårdsmur.  Dock är den nog inte den helt ursprungliga dito, men gammal är den.

Sannolikt var det Johan de Bruce, ägare av Ölanda 1757 - 1789, som gjorde om kapellet till ett lusthus/studiekammare och satte in en kakelugn.  Kapellets källare användes under Bruces tid till förvaring av is och matvaror.

Kapellets entré mot väster.   Kapellet var så som jag förväntat mej låst vid mitt besök.

I samband med en grundlig renovering av kapellet år 1980-82 påträffades och undersöktes den medeltida kyrkolämningen.  Här ovan syns (1980) ett hörn av kyrkans grund som visar en typisk grundläggnings-metod under 1100 - 1200 talet, grunden är byggd i skalmurs-teknik.

Heder till den som här gravlades någon gång under under medeltiden.  


Kanske är det Kettil från Habo som här sover sin eviga sömn ?

På Ölanda gamla kyrkogård finns denna gamla romanska gravvård som enda synliga minne från platsens medeltida historia.


Här ovan syns en av de två gavelhällar som omfattar gravvården som varit en Eskilstunakista.   Den tillhörande mellanliggande lockhällen saknas dock tyvärr.  


Gissar (undertecknad) att lockhällen ligger i någon hus-grund i en närliggande byggnad eller möjligen så som en bro över en liten bäck i närområdet.

Kettil kopplas till graven på Ölanda gamla kyrkogård bl.a. genom Erik Dahlbergs Suecia-verk som publicerades mot slutet av 1600 talet. 


I bildens överkant står angivet ”Kinne kulle”.   Vid mitt besök å gravvården anno 2019 kände jag att något inte riktigt stämde med väderstrecken i avbildningen.    Ur Dahlbergs vinkel känner jag att man ej i verkligheten kan finna Kinne kulle.

Ölanda  gamla  kyrka  och  Kettils  grav

Här har jag fotograferat gravvården ur ungefär samma vinkel som Erik Dahlbergs avbildning i Suecia-verket, mot nordost.

Då jag mot sydost lämnar Ölanda gamla kyrkoplats med 1600 tals-kapellet där upp på,  går jag rakt emot Ölanda säteri.   Kanske var den ursprungliga Ölanda kyrka en gårdskyrka å säteriet någon gång under 1100 talet ..?

Här vid säteriet har hur som helst mycken spännande historia timat. 


Ett spännande exempel ur säteriets mer moderna historia är den kring friherren och kammarherren K.A.F Gyllenhaals tid vid säteriet 1839-1849.  Hans hustru, Mathilda D’Orozco, är den person som lämnat de mest intressanta berättelserna. 


Mathilda var en spansk grevinna, född i Italien som kom att bli en av sin tids centralgestalter inom det moderna svenska samhälls-  och kulturlivet.   Hon var poet och tonsättare och hon hyllades av bl.a.  Esaias Tegnér.ÖLANDA KAPELL - INSLAG I SVERIGES RADIO 2010 - https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=358&artikel=4181210

Epilog

SVERIGES  RADIO  -  P4  SKARABORG

https://sverigesradio.se/skaraborg/

Här har jag fotograferat gravvården i riktning mot Kinne kulle, mot nordväst.  Undertecknad gissar att man under arbetet med Suecia-verket här har gjort ett misstag.  Kanske uppstod misstaget vid renritningen av skisser som gjordes in situ,  varpå man lyckats återge avbildningen spegelvänd.  


Vem vet,  kanske är min iakttagelse med efterföljande resonemang riktig .... eller kanske har jag fel.  Viktigast ändå,  är att veta är att Erik Dahlberg med stor säkerhet varit här på platsen med skissblock och penna.

NORDOST

Graven ska enligt traditionen vara en Kettil Runskes grav. Kettil var en sagohjälte och trollkarl som förekommer i flera olika sägner med anknytning till Götaland och Småland.


Kettil ska ha vunnit sin övernaturliga förmåga genom att stjäla tre runstavar från Oden. Det berättas att Kettil då skaffade sig så stor trolldomskraft att Oden, trots upprepade försök, inte lyckades återta stöldgodset.


Kettil sägs vara bördig från Alseda som ligger strax öster om Vetlanda i Småland.


Andra källor menar att Kettils hemort var Habo socken i Västergötland, alltså från samma trakter där jag - undertecknad - stammar från.   Han sägs också ha varit särskilt aktiv på Visingsö där han ska ha försökt medla mellan två kungar.      Vem vet, tänk om det finns sanning i dessa sagor ?