RAÄ Fornsök   -   Norra Säm 1:1


Efter en veckas arbete efter sommarsemestern år 2018 kände jag mig manad att åter besöka vår historia. 


Jag var dessutom mycket sugen på att för första gången använda min nyinköpta (begagnad) drönare för att fotografera aktuell plats från ovan. 


Vädret var dock allt annat än gynnsamt för flygning denna dag, kraftig blåst och duggregn.


Tog trots vädret sikte på Norra Säms kyrkoruin denna lördag den 18 augusti.


Väl framme inser jag att ruinen ligger alldeles intill Sämsjön och blåsten mötte inga hinder framför ruinen.


Efter mina ordinarie studier av platsen och ruinen kunde jag inte motstå frestelsen att skicka upp drönaren.  Valde att starta på ruinens lä-sida och helt plötsligt hade jag tryckt på startknappen!


Jag kände stor oro under hela flygningen och hade inget fokus på de bilder drönaren tog.  Hade allt fokus på själva flygningen som blev mycket kort då min orosnivå hela tiden var hög.


Jag har nu lärt mig att min lilla enkla drönare klarar att flyga i blåsiga förhållanden. Det behöver alltså inte vara vindstilla för att flyga så som jag hade förutsatt mig.

Medeltidskyrkan

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Cirka 10 km sydost om Herrljunga, alldeles intill Smsjöns norra spets ligger  Norra Säms kyrkoruin.


Finns ingen mening att i dessa GPS-tider beskriva vägen till kyrkan enligt traditionella väg-beskrivningar.


Tag helt enkelt sikte mot Herrljunga och mata sedan in koordinaterna  57°59'34.6"N 13°09'43.4"E  i din GPS.

Norra Säms kyrkoruin ligger vid Sämsjöns norra strand i Herrljunga kommun. Kyrkan uppfördes troligen under 1200 talet och då den var i bruk var den församlingskyrka i Norra Säms församling.  


Kyrkan ska enligt Skölvenes kyrkoherde A. J. Lundqvister varit liten och mörk samt därtill förfallen.  Ett protokoll från en sockenstämma år 1828 bekräftar dessa uppgifter,  ”Och kan man utan rysning betrakta dessa helgedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborgs län.”


Efter två decenniers diskussioner beslutades det att den gamla kyrkan skulle säljas. Kyrkan ropades in på auktion av ägaren till säteriet i Sämsholm. 


Även den gamla grannkyrkan i Skölvene, strax norr om Norra Säm ansågs vara uttjänt varför man efter någon tid beslöt att en ny kyrka skulle byggas så som ersättning för både Norra Säms kyrka och Skölvenes dito.

Den nya gemensamma kyrkan i Skölvene stod klar 1843.

Den nya gemensamma kyrkan byggdes på samma plats som den gamla medeltida (Skölvene) kyrka stod på.  I samband med bygget revs således Skölvenes gamla kyrka och Norra Säms kyrka lämnades samtidigt att förfalla.    


Undertecknad förundras och förfäras över hur man för bara drygt 150 år sedan kunde rasera dessa medeltida helgedomar.  Men alla tider har sina egna referenser och utgångspunkter och vid just denna tid ansågs dessa två kyrkor vara alltför små och förfallna för att kunna tjäna sitt ändamål.


Det var dock sannolikt inget beslut som sockeninvånarna tog helt frivilligt.  I både Skölvene och Norra Säm ville allmogen hellre reparera sina gamla kyrkor.   Men kyrkorna blev utdömda av kyrkliga överheter och det var ju de (överheterna) som bestämde över den underlydande menigheten.   Så sorgligt men så sant !

Mot söder.  Kyrkan hade en klocka i en numera raserad, fristående stapel. Efter sammanslagningen med Skölvene fördes kyrkans inventarier till den nya kyrkan, där också klockan hamnade.


Men år 1955 flyttades klockan hem igen, denna gång till en nyuppförd klockstapel där den idag hänger i den under samma år uppförd klockstapeln i falurött trä alldeles intill kyrkoruinen.

Här nalkas jag Norra Säms gamla kyrka från söder denna blåsiga lördag i nådens år 2018.  Grinden är ju så klart inte från 1200 talet utan snarare är den tillverkad under 1800 talet.  Men dess läge är historiskt, med stor sannolikhet har kyrkogårdens entré varit belägen här allt sedan kyrkan byggdes någon gång under 1200 talet !

Efter att ägaren till säteriet Sämsholm köpt kyrkan kom den att användas till bl.a. magasin, varefter den fick förfalla.

Under år 1932 konserverades ruinen till alla vi efterkommandes stora glädje.

Här står jag framför kyrkans enda entré på södra långsidan. Känns ärofyllt att stiga in i kyrkan, här har medmänniskor passerat in och ut redan under 1200 talet och under ytterligare 600 år innan kyrkan revs.

Altaret mot öster.  Osäker dock på om altarbordet är original men jag hoppas det.

Heder åt alla de människor som levt i området och frivilligt eller under tvång bevistat denna katolska kyrka !   Och givetvis ger jag min lika stora respekt till de människor som senare (under liknande tvång) under lutheranskt religiöst styre besökte denna kyrka ! 

Avslutningsvis kan man här studera mina trevande försök att fånga fornlämningar från ovan med hjälp av min första drönare !   Som redan sagts var vädrets makter inte på min sida denna dag, halv storm och duggregn.   Även om inte filmen kom att ge någon tydlig beskrivning av ruinens omfattning väljer jag här att ändå visa filmen, mer som ett historiskt inslag kring mina egna försök att okulärt beskriva de lämningar jag besöker.

SKÖLVENE (GAMLA OCH) NYA KYRKA

NORRA SÄM GAMLA KYRKA

HOVS KYRKA

De aktuella kyrkornas geografiska situation, Herrljunga uppe till vänster.   Notera även Hovs kyrka samt Gäsene mejeri.

Norra  Säm  kyrkoruin  anno  2018

GÄSENE  MEJERI

Steffe 2018

Norra  Säms  kyrkas  inventarier

Då den nya kyrkan i Skölvene skulle byggas och den gamla medeltidskyrkan i Norra Säm skulle lämnas till sitt förfall såg man ändå till att rädda de finaste inventarierna från kyrkan.  De flesta av dessa inventarierna överfördes till förvar i Skölvene nya kyrka och kom senare att hamna i andra kyrkors omsorg.


Predikstolen från Norra Säms kyrka, som låg magasinerad i ett sekel, kom så till användning och den renoverades och installerades i sedan i Hovs kyrka i samband med denna gamla kyrkas restaurering 1936 - 1937.

Norra Säms medeltidskyrkas vackert bemålat altarskåp i trä är bevarat och finns numera att skåda i Ramnakyrkan som idag har sin plats invid Borås museum.