RAÄ Fornsök   -   Levene 29:1


I samband med en utflykt till Sparlösastenen passade jag på att göra en blixtvisit i Levene kyrka.


Här fann jag av en slump en mycket hög runsten. Efter studier har jag nu lärt mig att denna sten, Levenestenen, är Sveriges högsta runsten. Den är 4,6 meter hög i granit, och står på kyrkogården alldeles invid Levene kyrka. Den som reste stenen var Härulv, till minne av sina söner Var och Torgöt. Någon mer detaljerad information om dessa människor kommer vi nog aldrig att kunna skaffa. Jag gör ändå den gissningen att Var och Torgöt troligtvis har stupat i någon stridighet under vikingatiden.


Det är en mäktig syn att skåda denna sten. Härulv måste ha varit lika mäktig han,   som låtit resa stenen.

 

Runstenen påträffades år 1927 i västgaveln på Levene kyrka. Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, med en del på var sida om ingången till kyrkan. Kanske fanns det någon symbolik med detta.

600 m väster om Levene utmed Skaravägen ligger på vänster sida Levene Kyrka, 20 m om kyrkans östra gavel står stenen, informationsskylt finns.

Bearbetad bild med ristningen förtydligad. Om korset är samtida med runorna bör detta vara en för Sverige tidig kristen yttring.

Det är svårt att återge upplevelsen av stenens höjd på foto, men man känner sig liten då man skådar upp utefter runraden.

Runbandet löper i en romansk båge med rak bottenplatta och motivet är centrerat till stenens mittdel. Runorna har tolkats enligt nedan:


× he(r)lfR × risþi × stin : eftiR × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiRa × uel þi...


Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl.


På runstenens baksida finns ett ornament inristat i form av ett kristet kors i s.k Ringerikestil.  Ringerikestil är en konstriktning som förekom i Norden under yngre vikingatiden.  Stilen är uppkallad efter ornamentiken på runstenar som återfinns i Ringerike i Norge.

Levenestenen  anno  2017

Vg 117