RAÄ Fornsök   -   Sandhult 2:1


Ytterligare en söndagsutflykt gjorde jag 15 maj 2015, siktet var inställt på Sveriges enda kvarvarande stavkyrka. I broderlandet Norge är det bättre ställt, där har man hela 28 st kvar.


En stavkyrka är en kyrka byggd av trä i stavverk. Den har en bärande konstruktion av stolpar som står på liggande syllar och bär upp väggband. De bärande elementen i väggarna utgör på detta sätt ramar för en fyllning av stående plankor, stavar, efter vilket byggnadstypen har fått sitt namn. Man visste vad man gjorde då timmermännen byggde dessa mästerverk, t.ex valdes nästan uteslutande ek som byggmaterial.


Stavkyrkorna anses bära på byggnadsteknik och arkitektur från förkristen tid, själv kan jag ganska enkelt i sinnet se ett vikingahus då jag står framför Hedareds stavkyrka.


De enklaste stavkyrkorna är enskeppiga, de har ett långskepp och ett kor med rak avslutning förbundet till östväggen, just en sådan enkel kyrka är Hedareds stavkyrka.

Det finns stavkyrkor med långt mer raffinerad arkitektur, i Norge finns flera exempel.


De flesta stavkyrkor byggdes under perioden mellan 1150 och 1350. Just Hedareds stavkyrka daterades tidigare till 1200 talet, bl.a därför att denna enkla typ av stavkyrkor var de första som byggdes. Med nya metoder och bruk av årsringsdatering har man dock kunnat fastställa att timret som använts höggs först 1501.


Mycket tyder på att det kan ha funnits (minst) en tidigare kyrka på platsen. Bland annat fann man under en renovering 1930 talet en altartavla som var målad direkt på ytterväggen. Bilden föreställer jungfru Marie kröning och antas vara från slutet av 1300-talet.


Också inventarierna i kyrkan kan stödja teorin om att det har stått en tidigare kyrka här. Flera av dessa föremål anses härstamma från 1200 och 1300 talet. Det har hävdats att taksparrarna skulle vara från 1100 talet, men detta har inte kunnat bekräftas.

20 km söder om Alingsås utmed väg 180, kyrkan ligger mitt i byn Hedared, svårt att missa, informationsskylt finns.

Borgunds stavkyrka i Borgund, Norge. En stavkyrka med långt mer avancerad arkitektur jämfört med den enkla lilla stavkyrkan i Hedared.