Store Hög i Hol                                   120506

Röse i Kåhög                                       130407

Rösen på Stora Amundön                   130719

Gösslunda Rör (Öland)                        130801

Röse Delsjön                                       130902

Stensättning Safjället                          130908

Röse Safjället                                       130908

Skändlarös                                           130921

Kungskullen  (Stenkils grav)                150927

Limmahögarna                                     151018

Röse Kortedala                                    160313

Röset Smithska udden                       160318 

Rösen å Gällstad                                160323 

Bronsålderssundet                              160403

Rösen på Näsbokrok                           160505

Rösen Jonsered                                   160514

Röset på Brattefjäll                              160623

Inglinge hög   (Småland)                     160908

Lumbers hög  (Småland)                     170325

Röse Älvrummets nat.reservat           170430

Rolfs hög                                             180421

Bäsingen & Väderkullen                      190316

HÖGAR & RÖSEN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

I begreppet högar väljer jag att innefatta även rösen.   Att begrava sina döda i högar eller rösen var vanligt under tiden från äldre bronsålder till yngre järnålder, alltså under tidsperioden 1800 f Kr - 0.


Högar/rösen byggdes ofta nära sjöar och vattendrag, vilket är svårt att ana då man står vid en hög/röse i förhållande till nutidens vattenlinje som ligger c:a 15 m högre jämfört med vattenlinjen under bronsåldern.  Anledningen till placeringen nära vattendrag tror man är att det ansågs viktigt att högen/röset skulle kunna ses från kommunikationslederna där ju vattenvägarna var de viktigaste vid tiden.


Högar/rösen antas till största delen vara gravar för stormän och avsikten var att högen skulle visa hur stor och viktig den döde hade varit i livet.  I norra Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten byggdes gravrösen av sten utan att täckas av jord, vilket skiljer dem från högarna i inlandet som bestod av jord, torv och sten.


Det kan vara svårt att skilja de tidigare megalitgravarna från bronsålderns högar/rösen eftersom att megaliterna i sitt outgrävda skick är överbyggda dösar eller hällkistor och då lätt kan uppfattas så som högar.


Då de tidiga högarna/rösena byggdes under äldre bronsåldern var det vanligast med jordbegravningar under hög, man ”sattes i hög”.   Högar/rösen från järnåldern var oftast brandgravar under hög.


Många högar återfinns på gravfält som också ofta omfattar flera mindre dominanta gravar (stensättningar), ofta från senare tidsperioder.

- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

S  T  E  N  Å  L  D  E  R