RAÄ Fornsök   -   Larv 138:1


I de spännande trakterna i området kring byn Larv i Västergötland (c:a 10 km. nordost Herrljunga) gjorde jag lördagen den 18:e april en visit.


Det var ett återbesök ety jag har varit här förr.  I mars 2019 besökte jag t.ex. storhögen Bäsingen som ligger ganska centralt i samhället Larv.
Huvudmålet denna dag i nådens år 2020 var ett gravfält som finns att afnjuta c:a 6 km. öster om Bäsingen i Larv.


Gravfältet går under namnet ”Gravfältet i Valeberg Ryd” och är en mycket vacker plats. 


Gravarna här antages stamma från yngre järnålder, kanske från någon gång mellan 400- och 1000-talet e.Kr.
Att bygga dessa gravar har krävt stora arbetsinsatser. Detta visar på att den tidens samhälle måste varit organiserat på ett sådant sätt att stora gemensamma insatser varit möjliga att genomföra.


Vidare kan man då antaga att samhälls-strukturen haft en hierarkisk sammansättning.  Personer med hög ställning har haft förmågan att kräva stora insatser av allmogen.


De som här fått sina magnifika gravplatser är sannolikt personer ur detta högre samhälls-skikt och deras strävan har varit att markera sin ställning i samhället för eftervärlden genom tydliga monumentala gravar.

C:a 5 km. öster om Larv.  GPS till hjälp skall leda dig till gravfältet å Valeberg Ryd. 


Parkering för en bil finns i anslutning till gravfältet. Även informations-skyltar finns att tillgå.

Valeberg  Ryd   2020

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

På Valeberg Ryds gravfält finns sammanlagt 45 olika gravar – sju högar, 18 runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, tre treuddar, elva domarringar ( i vissa fall rester av domarringar ) samt fem resta stenar.


De flesta gravmarkörer är otydliga och överväxta och därför svåra att upptäcka.  De tydligare är desto svårare att missa.  Här i bland en stor gravhög samt tre tydliga domarringar, varav en är närmast  monumental.  Flera av de ingående stenarna i denna fantastiska domarring är högre än en mans-höjd !

______________________________________________

På orienteringskartan ovan från Google Maps har tyvärr gravfältet dolts av moln.  Därför visar jag här en bild från ovan levererad av Apple Maps.  (skulle helst uteslutande vilja använda mej av Apple Maps, men tjänsten erbjuder tyvärr ännu inte inbäddning av kartor för webben) .

STADSKULLEN

DOMARRINGARNA

I gravfältets nordvästra del finns en storhög som mäter tre meter på höjden och 24 meter i diameter.  Högen kallas för STADSKULLEN, namnets ursprung är inte känt. 

Högens övre del är helt urgröpt vilket det kan finnas flera orsaker till.  Den kan ha blivit plundrad för länge sedan eller kanske det rör sig om en inre konstruktion som har rasat in.  Möjligen handlar det om en kombination av båda föreslagna orsaker.    Stadskullen är inte arkeologiskt undersökt.

En av 11 domarringar å Valeberg Ryds gravfält.   Det finns tre stora och tydliga domarringar varav en är minst sagt monumental.   Dess diameter är hela 18 meter och vissa stenar här är mer än mans-höga,  enorma stenar har samlats in för att bygga denna gravvård.  


En minst sagt imponerande ansträngning av dessa, våra förfäder som här framlevt sina liv för si så där 1000 år sedan !

Här ovan, en överflygning med fokus på den största domarringen med sin mindre granne.

Min lätt fetlagda hand på en sten.  Stor vördnad !