RAÄ Fornsök   -   Norra Lundby 62:1


Söndagen den 13 januari 2020 var en vinterdag helt utan kyla och snö.  Hela hösten och vintern hittills har varit mild, grå och regnig.


Just denna dag sken solen en aning och jag gav mig av mot trakten kring Hornborgasjön för att göra några historiska nedslag.

Hade noterat ett gravfält i höjd med Amundtorp vid Hornborgasjöns norra spets då jag passerade här förbi under min Hornborgar-resa sommaren 2019.


Nu var jag här igen !   Gravfältet ligger mycket vackert på en avsats en bit upp i Billingens sluttning ned mot Hornborgasjön. 

Gravfältet omfattar flera olika typer av gravar. Här finns en skeppssättning, domarringar samt två stycken fyrkantiga stensättningar varav en är kvadratisk och består av stora klumpstenar.


I anteckningar från 1700 talet benämns platsen ”Högängen” vilket tyder på att gravfältet i senare tider  har använts som äng varpå man samlat bete till kreaturen genom slåtter.


Namnet visar också att man under samma tid förstått att ängen fordom varit ett gravfält där gravarna bl.a. markerats med högar.


Gravfältet är daterat till yngre järnålder  ( 400 e.Kr. - 1050 e.Kr. ).

Tre km. söder om Varnhem samhälle utmed väg 2687 ligger på vägens östra sida Amundtorps gravfält.


Platsen är skyltad  ”GRAVFÄLT” och här finns en anlagd parkeringsplats alldeles invid vägkanten med informationsskyltar.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

Amundtorps  gravfält  anno  2020

KÄLLOR

______________________________________________

Flygfilm fram och tillbaks över stensättningarna å gravfältet vid Amundtortp.

En lätt komisk händelse föregick dessa filmningar.  Jag glömde nämligen fjärrkontrollen till drönaren i bilen som jag parkerat nere invid vägen mellan Varnhem och Torbjörntorp (2687).   Denna malör gjorde att jag vid filmningarna tvangs att styra drönaren direkt via mobiltelefonen (iPhone 8).  


Denna situation var jag helt ovan vid, vilket medförde att en kris-situation strax kom att inträffa.  Då jag filmade gravfältet från ovan,  från sisådär 200 meter upp,  tog helt oväntat batteriet i iPhonen slut vilket gav att jag helt tappade kontakten men drönaren.


Jag fick då snällt vänta tills drönarens batteri blev helt tömt varpå jag hoppas att den så skulle landa helt självmant.   Åtta (8) minuter senare började så drönaren att sänka sej ned mot marken och till sist landa invid mina fötter och jag kunde andas ut.


Denna batteri-fadäs medförde tyvärr att ingen film från denna hög-flygning sparades i drönaren.  Därav får vi nöja oss med de mer marknära filmningarna över stenarna som ses här ovan.

Mot sydväst med skeppssättningen och där efter anar man den kvadratiska stora stensättningen.

NORR

Här nedan ses en beskrivning av gravfältet (akvarell) som gjordes av en Anders Lindgren anno 1806.  Bilden har jag hämtat från raa.se.  Har dock ej lyckats finna någon information kring denne historiskt intresserade konstnären. 


Hur som helst, det var precis den här vyn (från ovan) som jag planerade skaffa mej med min drönare från hög höjd. 

Beskrivningen från akvarellen stämmer dock inte helt med den situation jag uppfattade på platsen.


De två fyrkantiga stensättningarna känner jag igen, liksom skeppssättningen i det planmässiga förhållande gentemot fyrkanterna.  Dock finns ingen öppningen i skeppssättningen mot öster som återges på akvarellen.


Domarringen öster om skeppssättning finns kvar men är långt större jämfört med hur den är beskriven på akvarellen.  Möjligen kunde jag också ana resterna av den lilla hög som redovisas söder om domarringen på akvarellen.


Vidare finns ytterligare en stor domarring på gravfältet som inte redovisas på Lindgrens akvarell, se röd markering här ovan.

De inledande raderna i text på akvarellen som beskriver Anders Lindgrens  uppfattning  om  densamma  och  dess  betydelse lyder :


” Ritning  som visar utseende af, Ett  /: ??? Odens förmodeligen /:  Dommare ställe,  Uti Skaraborgs Län,  Walle Härad,  Lundby Socken ock vid Amundtorp på Högängen.”

Ytterligare en bild mot sydväst.  Här syns den stora kvadratiska stensättningen även om det kan vara svårt att uppfatta den.   Tre stenar från skeppssättningens västra stäv finns med på bilden.

DEL AV SKEPPSSÄTTNINGEN

KVADRATEN

Vidare har mina studier på kammaren givit att just norr om dessa tydliga gravar å Amundtorp finns ytterligare stensättningar att upptäcka i en tät förekomst med utbredningen c:a 400 meter norrut. 


Huruvida denna stora utbredning av gravar mot norr kan säga något om hur stort det samhälle varit som gravlade sina döda här vågar jag inte uttala mej om.


Allmänt, angående just de tydliga stensättningarna  här å Amundtorp, anses vara att de är gravar som tjänat en eller några få gårdar i närheten.

Gravfältet har sannolikt använts av en eller flera gårdar som legat i närheten. Dessa människor livnärde sej mest av jordbruk  men man hade också boskap, främst nöt, får och svin.


Under denna period brändes de döda oftast innan gravsättningen tillsammans med gravgåvor av olika slag, t.ex. dräkt-spännen och redskap.   Personer ur ett högre socialt skikt kunde också få med sej vapen, smycken och andra dyrbara gåvor.

1938 gjordes en arkeologisk undersökning av gravfältet.  Under marken i den kvadratiska stensättningen hittades en grop med svart jord och utspridda brända ben samt bitar av en lerurna.


Man fann också två bronsnålar, flera glaspärlor och två kammar.  De två nålarna tyder på att det är en kvinna som begravts i sten-kvadraten.

Mot sydväst igen, nu med den östra av de två runda stora domarringarna i förgrunden (den som jag visar med röd markering på kartan här nedan) .   Övriga stensättningar anas en bit längre fram mot väster.

Den här bilden tog en Sanfrid Welin år 1930.  Bilden synes mej vara tagen från näst intill exakt samma plats varifrån min bild här ovan togs anno 2020.  Sanfrid stod endast ett tiotal meter närmare domarringen jämfört med den plats jag valde för mitt fotografi.

NORR
Steffe - 2020

GRAVFÄLTET

NORRUT

PARKERING

GRAVFÄLTET

AMUNDTORP