RAÄ Fornsök   -  Lindome 11:1


Detta vackra gravfält väster om Lindome ligger på en vacker ås, glest bevuxen av ek, och vid tillfället för utflykten smyckad med en matta av vitsippor.


Gravfältet omfattar, förutom ett 25 tal mindre högar, även en större och troligtvis något äldre hög daterad till c:a 1000 f Kr.


Med ledning av keramikfynd från ett närliggande gravfält som schaktades av i samband med bygget av E6 1968, har man kunnat datera de mindre högarna till övergången mellan bronsålder till järnålder, d.v.s 500 f Kr - 0.


Under slutet av bronsåldern förändrades gravskicket från jordbegravning till kremering.  De stora monumentala högarna ersattes av  mindre högar eller stensättningar som lades över en urna med den dödes brända kropp.


Dessa mindre högar återfinns oftast samlade i gravfält med flera gravar.


Orsaken till det förändrade gravskicket tros vara att nya samhällsskick med ett tydligare inslag av sociala relationer växte fram.


Söder om gravfältet löper i åsens riktning en gammal hålväg som mycket väl kan vara samtida med gravarna, fantastiskt!

Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. För att sedan finna lämningen måste jag hänvisa till karta och kompass.

Här är den största högen på gravfältet, den som anses vara den äldsta graven på gravfältet, från c:a 1000 f Kr.


Säkert har högen varit avsevärt större en gång. Mycket sten har tagits från högen att tjäna så som material till hägnadsmurar och dylikt i omgivningarna långt efter det att de tjänat som stenar i ett gravmonument.

Här är en filmsnutt från toppen på stora högen som allt för snabbt panorerar över gravfältet, den kan mycket väl framkalla åksjuka, se den på egen risk.

de

Mot söder.

Mot norr.