- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

D I V E R S E     L Ä M N I N G A R

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

På denna sida presenteras diverse lämningar som inte direkt passar in under huvudsidans olika rubriker.


Lämningarna omfattar t.ex boplatser,  byggnader,  färdvägar,  fyndföremål , minnesmärken samt olika historiska företeelser.   Tidsspannet på denna sida är mycket stort,  från stenålder till nyare tid.