C:a 6 km nordost om Larv. Studera kartan, längs den sista biten på grusvägen som går i riktning rakt mot bron finns flera bra ”fickor” att parkera vid. 


Gå sedan till fots, och håll till vänster om bostadshuset som ligger i vägens krök. 


Där, i kröken ska du finna den mycket gamla vägsträckningen så som en stig som tar dig ned till brofästet.

RAÄ Fornsök   -   Edsvära 142:1


Årets (2019) andra utflykt gick till Larv mitt i triangeln, Herrljunga - Vara -Falköping, lödragen den 16 mars.


Området är fullt av historiska lämningar efter tidiga svenskar som valt att bosätta sig här vid södra kanten av den bördiga vara-slätten.


Huvudmålet för dagen var storhögen Bäsingen som troligtvis anlades under järnålder, men ytterligare ett besöksmål i området intresserade mig storligen.


Nämligen platsen för en av biskop Bengt den Godes broar !!


Bron som kallas Björnarebro är slagen över Lidan cirka 6 km nordost om Larv.


Tog mej snabbt till brons närområde men hade litet svårt att finna en lämplig plats att ställa bilen. 


Till slut beslöt jag ställa den bredvid vägen halvvägs ned i diket och fick sedan fotvandra, bl.a genom en privat trädgård och sedan ned för den branta flodbanken.


Lyckades ändå hamna precis vid västra brofästet !  Har alltid haft ett hyfsat bra kartminne.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

TIDSLINJEN - VARA I TID OCH RUM

http://www.tidslinjenvara.se

Här ser jag hela bron från Lidans västra sida några hundra meter nedströms.  I mitten av Lidans flöde ses den holme som säkert avgjorde brons exakta läge.

Biskop  Bengt  den  Gode

Bengt den gode var en biskop i Skara 1150 till ca. 1190.  Han dog omkring år 1190 i hög ålder och begravdes i Skara domkyrka.


Bengt verkar ha varit en märklig biskop ety han synes, från hjärtat, menat väl för menigheten i sitt stift. Undertecknad menar att denna, till synes uppriktiga omtanke för vanligt folk inte var helt vanlig bland kyrkans företrädare under den katolska tiden i vårt område i världen.  


Bengt berättas ha rest runt i sitt stift för att se vad han kunde bidraga med i kyrkorna för att underlätta Guds ords förkunnande.  Hans bidrag kunde omfatta allt från inredning i kyrkorna, sakrala verktyg så som mässhakar, helgedomsskrin, altartavlor samt inte minst biblar.    


Av egna medel bekostade han dessutom flera kyrkobyggen, bl.a. Götala (ev. rundkyrka vid Skara, ruin), Agnestad (rundkyrka vid Falköping, ruin), Dimbo (rundkyrka vid Tidaholm, ruin) och Södra Ving (vid Ulricehamn, rester av ursprungliga kyrkan återfinns inom dagens kyrka).Biskop Bengt arbetade också med att underlätta kommunikationen för de som levde i hans stift.  I detta syfte kom Bengt att bekosta både vägar och broar. 


Vägar över Tiveden och Hökensås samt dito mot Smålandsgränsen ska han bidragit till att bygga eller att förbättra.

Vad gäller broar lär Bengt ha bekostat fem broar över de stora åarna i stiftet, över Tidan, Lidan och Nossan, se nedan.  

Sannolikt är denna vackra liljesten Biskop Bengt den godes gravhäll.

Stenen är i dag monterad på södra långväggen i Skara domkyrka och texten berättar:  ”Benedictus electus” vilket betyder ”Bengt vald (till biskop)”


Biskop Bengts riktiga gravplats är okänd, men med stor säkerhet är den att finna inom Skara domkyrkas murar, troligtvis under dess golv.

ÅS

UVERED

TRÅVAD

BJÖRNABRO

ULLEVAD

Björnabro  anno  2019

Björnabro är en av de broar som Biskop Bengt bekostade under sin gärning som biskop i Skara stift.  Bron slogs således över Lidan mot slutet av 1100 talet och omnämns som den fjärde i ordningen av de broar biskopen ska ha byggt.


Huruvida de stenfundament som kan studeras än idag är de ursprungliga har jag inte kunna fastslå genom de ytliga studier jag gjort.  I de texter jag studerat låter det ändå stundom som att fundamenten skulle kunna vara de ursprungliga.


Undertecknad är trots allt inne på linjen att de synliga fundamenten torde vara av senare datum.  Bron torde haft behov av att förstärkas och kanske breddas genom århundradena.  Men helt säker är jag ju inte, vem vet, kanske är fundamenten på platsen helt i original från biskop Bengts tid,  i så fall har de stått pall mer än 700 år !!


Bron ingick tidigt i en av de möjliga vägarna mellan Skara och Lödöse även om det på senare tiders kartor kan utläsas att bron var en del av vägen mellan Skara och Borås.

Utsnitt av karta från storskiftet 1787.  Svårt att läsa här, men i högsta upplösning av originalkartan kan jag både se och läsa att vid bron står   ”Landsväg från Borås till Skara”.   Men från Björnabro, efter Skara i västlig riktning kunde man välja en sydlig riktning mot Borås eller en mer västlig dito mot Lödöse.   Helt klart är att kartan visar Biskop Bengts bro över Lidan, Björnabro.

Första riktiga närkontakten men Björnabro !  Anländer här västra brofästet efter vådlig nedfart via den branta flodbanken till fots.  Senare under åter-marschen mot bilen hittade jag den naturliga vägsträckningen som smidigt skar flodbanken på skrå och medgav samma hyfsat bekväma resa som alla mina föregångare gjort på denna väg under 700 år 


Här går jag nu i riktning sydväst och mot brons ena spann till som sträcker sig till den holme, mitt i Lidan, som legat precis här under många många tusen år.

Här har jag snart passerat Lidan från väster till öster.  Björnabro har två spann eller ”brokar”, det södra spannet mäter c:a. 10 meter och det norra c:a. 8 meter.


Mellan de båda spannen ligger en naturlig holme och norrifrån har man anlagt en c:a. 80 meter lång vägbank som till stor del löper över sankmark.  Totalt är hela bro-anläggningen c:a. 125 meter lång !


Björnabro måste ha uppfattats så som en helt fantastisk konstruktion då den byggdes, samtidigt som biskop Bengt torde ha ytterligare stärkt sin position som välgörare i sitt stift !

Den totalt c:a. 80 meter långa vägbanken från väster mot öster.

Här ovan är markerat ungefär var biskop Bengts fem bror byggdes.  Hittills känner undertecknad endast en av dessa broars exakta läge (Björnabro). 


Min förhoppning är att finna de övriga fyra broarna i deras ursprungliga respektive lägen.  Lyckas jag med detta uppdrag, då kommer här på stewegee.se att finnas en sida helt dedicerad biskop Bengt den godes broar !!


Undertecknad misstänker också, om denna special-sida kring biskop Bengts broar blir till, att jag då kommer att fördjupa mej i ämnet ”hur god var Bengt den gode egentligen”.

Jag vandrar här över Björnabro från öster mot väster, från Skara mot Lödöse, till vår port mot väster.  Måste tillstå att mitt veka mod gav att tilliten till dagens gistna plankor över spannen gjorde mig kännbart knäsvag.

Bron i Ås (vid Grästorp)

Bron i Uvered (norr Vara)

Bron i Tråvad (öster Vara)

Björnabro (vid Larv)

Bron i Ullevad (söder Mariestad)

  1. -       över Nossan

  2. -       över Lidan

  3. -       över Lidan

  4. -       över Lidan

  5. -       över Tidan