Tag av E6:an 3 km söder om Lödöse i höjd med Alvhem, följ skyltar mot Ale Golfklubb. Golfklubben har butik och fik i Alfhem kungsgårds mangårdsbyggnad.

RAÄ Fornsök   -   Skepplanda 52:1


Söndagen 21 augusti 2016 var en mycket varm dag. Jag lämnade hemmet tidigt denna dag för att möjligen hinna med tre historiska nedslag. Första anhalten var, som planerat, Örnäsbergets fornborg vilken tog en stor del av dagen i anspråk på grund av dess otillgängliga läge.  Skyndade raskt vidare via en hällristning på Jätteberget vid Alvhem för att även hinna göra ett kort besök vid Alfhems kungsgård.


Byggnaderna vid Alfhems kungsgård ägs idag av Ale  golfklubb. Denna förening har rivit några hus samt byggt ett nytt klubbhus på platsen. Vidare har man gjort en förfulande renovering av mangårdsbyggnaden  samt lämnat det gamla magasinet från 1828 till ett begynnande förfall, tråkigt.


Jag gick ändå fram mellan husen och mängder av elektriska golfkärror för att ta en snabb titt på, framför allt, magasinet.  Mangårdsbyggnaden vågade jag mig inte in i då den var fullproppad med golfare utstyrda i befängda klädespersedlar och troligtvis fördes obildade samtal mellan dessa kring livets oväsentligheter.

Kungsgårdar finns det många i Sverige, de har ofta fungerat som löneboställen för bytydande personer i samhället, så som t.ex högre officerare, landshövdingar m.fl.  Alfhems kungsgård är just en sådan gård.  Dess historia är väl belagd från 1377 då den med säkerhet omnämns i ett förläningsbrev daterat den 3:e februari då gården (Alweim) förlänades av den norske kungen Haakon VI Magnusson till hans tjänare  Gudmund Grein på en tid av 20 år.  Gården har dock en historia som sträcker sig långt mycket längre tillbaks i tiden. 


Trakten kring Alfhem har under mycket lång tid varit bebodd, det vittnar de många fornlämningarna i området om.  Bara i kungsgårdens absoluta närhet finns flera skålgropar (älvkvarnar) vilket visar på att platsen var bebodd redan under bronsåldern (1500-500 f.Kr) samt ett järnålders-gravfält, fem högar, ett tjugotal stensättningar samt flera domarringar.


Alfhem kan följas i saga och historia ända tillbaks till 900 talet. En tvist mellan Olof Skötkonung och Norges Olof Haraldsson bottnar bland annat i de arvsanspråk som de genom sin härstamning hade på Alvhem. Andra personer som förekommer är t.ex Starkodder. I de nordiska folksagorna omnämns också att Alf den gamle hade en dotter som hette Alfhild och som blev bortrövad på en hednisk fest av just Starkodder.


Det kan vara så att namnet har samband med Alvhemmen (fornnordiska Alfheimar), som är det allra äldsta namnet på området, Bohuslän och Østfold, riket mellan älvarna Raumelfr (Glomma) och Gautelfr (Göta älv). Själv vill jag tro att det ligger till just så, Alfheimar är riket mellan floderna och landet styrdes från Alfheimar kungsgård.


Andra, lite mindre spännande, teorier kring namnet menar att förleden är ett fornsvenskt ”alf”, som syftar på den grusjord man finner under matjorden, eller det fornsvenska ”al”, syftande på grässvålen som uppstår på avbetad mark. Att efterleden hem syftar på bygd råder däremot inget tvivel om.

Området kring Alfhem borde varit en mycket intressant plats att regera över och att leva på, helt nära den viktiga trafikleden mellan Vänern och Kattegatt, Göta älv.  Alfhem ligger också nära en annan mycket viktig trafikled, Grönån, som var seglingsbar upp till Tors bro och Grönköp nära Vadbacka ända till 1922! 


Min egen gissning är att man under, låt oss säga 500 talet, kunde segla på Grönån i dagens dalgång via Hålsjön, kanske upp till Hålanda där vägen från Lödöse mot Gräfsnäs torde anslutit.  Någon gång ytterligare längre tillbaks i tiden kanske Grönån kunde leda ända till Vanderydsvattnets norra ände (vid dagens Kobergs slott), och då hade man inte långt kvar till Halle- och Hunneberg.....dessa berg knyts av vissa till historien om Beowulf.


Alfhems kungsgård omsluts av tre fornborgar, Örnäsbergets-, Angertuvans-, och Rapungabergets fornborg. Detta faktum tillsammans med det strategiska läget som kungsgården har tyder på att platsen var en central och viktig plats, kanske rent av centrum för ett rike.


Något söder om Grönåns utlopp i Göta älv ligger Äskekärr. Det var där man 1933 hittade Äskekärrsskeppet som dateras till 930 talet. Man har funnit ytterligare ett skepp i Äskekärr och även ett uppströms och in i Grönån mot Skepplanda som ligger nedbäddat i leran, Grönåskeppet.  Dessa fynd tyder på att Äskekärr mycket väl kan ha varit en hamn och kanske även ett varv.


Några km norr om Alfhems kungsgård, längs Göta älv låg/ligger Lödöse som man vet redan under 1000 talet var en viktig handelstad, kanske tidigare än så. Lödöse var från 1000 talet Sveriges viktigaste hamn mot väster.


Ovanstående fakta sammantaget visar på att Alfhem mycket väl kan ha varit en central plats, kanske ett mindre kungarike för, låt oss säga 1500 år sedan.  Och kanske var det just så att Beowulf var detta rikets kung?

Historia - namnet

Fornsagor  &  Beowulf

Läget  -  riket

Troligtvis låg det medeltida Alfhems kungsgård inte exakt där den nuvarande gården finns. Den anses ha legat i närheten av en plats nära Lilla Alfhem som kallas Cappels. Vid Cappels finns rester efter en grund till en byggnad, som kan ha varit föregångaren till nuvarande kungsgården. Det finns även de som menar att grunden ska vara resterna av en gropkyrka.

Platsen

Jönköping

Göteborg

Varberg

Halmstad

Lidköping

Trollhättan

Fredrikstad

Halden

Uddevalla

Moss

Oslo

Sarpsborg

Skagen

Steffe 2017

ALFHEMS KUNGSGÅRD

ALFHEM

Beowulfkvädet är en anglosaxisk hjältesaga skriven på vers, troligen någon gång under 700 talet, språket är fornengelska. Det finns endast en bevarad avskrift av Beowulfkvädet, från cirka år 1000, som förvaras på British Museum.


Mycket kort beskriver handlingen i kvädet, som utspelar sig under 500 talet, Beowulfs, en av geaternas hjältar, strider mot tre fiender, Grendel, som föröder kungsgården Heorot och dess invånare, Heorot sägs ligga i Danmark.


Vidare kämpar Beowulf mot Grendels moder, och senare i sitt liv (efter att ha återvänt hem och blivit kung), en drake.


Beowulf blir dödligt sårad i det slutliga slaget. Efter sin död begravd i en storhög av sina stridsmän.


Beowulfkvädet kommer att ägnas en helt egen avdelning på denna hemsida där jag planerar att mer i detalj beskriva det innehåll som pekar mot att handlingen i kvädet utspelar sig i Västsverige.


Jag väljer att tro på idén att Beowulf var Göt och regerade riket Alfhem, i varje fall vill jag tro på den idén.


Alfhems kungsgård 1921.  Uppe till vänster skymtar Göta älv och Tingbergs kulle. Gården i höger bildkant är gården  Lilla Alfhem. Uppe på berget hitom Lilla Alfhem ligger Cappels, som kan ha varit platsen för den ursprungliga kungsgården alternativt en gropkyrka. På den lilla kullen ute på gärdet syns taket till en potatiskällare.

Den gamla landsvägen mellan Gamla och Nya Lödöse anses ha passerat alldeles intill Lilla Alfhem, Cappels och Alfhems kungsgård.

NUVARANDE MANGÅRDSBYGGNAD ALFHEMS KUNGSGÅRD

NUVARANDE MAGASINS,

BYGGNAD FRÅN 1828

IDAG RIVEN

LADUGÅRD

POTATISLADA

LILLA  ALFHEM

CAPPELS

L:A ALFHEM

NORR

CAPPELS

DOMARRING

STENSÄTTNING

GRAVFÄLT

DOMARRING

SKÅLGROPAR

ALFHEMS KUNGSGÅRD

SPANNMÅLSMAGASINET FRÅN 1828

LILLA ALFHEM

Steffe 2017

GAMLA VÄGEN MELLAN GAMLA & NYA LÖDÖSE, BARA EN GISSNING.

ORUST

TJÖRN

Alfhems kungsgård

Lödöse

Rapungabergets fornborg

Angertuvans fornborg

Örnäsbergets fornborg

Gården

”Hamnen”

Tjurholmen

Äskekärr

Skepplanda

Grönån
Göta Älv
NORR

Gamla mangårdsbyggnaden

Magasinsbyggnaden från 1828

Nybyggt klubbhus

Steffe 2017

Grönåns flöde i dag.

Grönåns seglingsbara flöde vid 500 talet,  (min egen gissning)

Grönåns seglingsbara flöde under bronsåldern (min egen gissning)

GRÖNÅN  -  SEGLINGSBAR

VÄNERSBORG

TROLLHÄTTAN

LILLA EDET

LÖDÖSE

ÄLVÄNGEN

SKEPPLANDA

HÅLANDA

KOBERG

HUNNEBERG

HALLEBERG

VÄNERN

GÖTA  ÄLV

VANDERYDSVATTNET

ALFHEMS

KUNGSGÅRD

NORR
Steffe 2017
GRÖNÅN

Som sagts här tidigare finns det de som menar att Beowulfs hemtrakter ligger i området kring Alfhems kungsgård. Bl.a ett flertal amatörforskare från England, Danmark och Sverige anser att Beowulfsagan utspelar sig i Västsverige, bl.a då man i sagan kan utläsa att svearna och göterna slogs på Vänerns is. 


Andra, ur ett västsvenskt perspektiv, intressanta platser som omnämns i kvädet är bl.a Hronesnaes som skulle kunna vara Grönåsnäs (Grönnäs, 1,5 km S om Kungsgården), samt Ernanaes som kan vara Örnäsberget (3 km åt SO, invid Göta älv) och Hrefsnaes  som skulle kunna vara Gräfsnäs (2 mil NO om Alvhem, vid sjön Anten).  Vidare omnämns även Onela (Ale) som senare blev kung över Götarna.  I Beowulfkvädet sägs att Beowulf är satt i hög på eller invid Ernanaes (Örnäsberget).


Intill Grönnäs, i Skepplanda, ligger också Grönköping (Grönköp) som var en vikingahandelsplats som tros vara föregångare till Lödöse. Vidare var Alfhems kungsgård och dess tillfartsvägar väl bevakade av de tre fornborgar jag nämnt ovan, det är tydligt att denna trakt var central och betydande under vikingatiden.


Och kanske var det just så att Beowulf var riket Alfhems kung under 500 talet?

Första sidan i den enda kvarvarande avskriften av Beowulfkvädet från 1000 talet.

Alfhems  kungsgård  anno 2016