Här gäller GPS. Väg 160 norrut från Varekil på Orust,  tag av vänster mot Hårleby. Väl framme i Hårleby bör man ha studerat kartan i förväg.  Det är c:a 8 km längs en väg mot nordost till gården Hällsberg. Härifrån är det ytterligare c:a 100 meter mot väster till avrättningsplatsen.

RAÄ Fornsök   -   Stala 99:1


Fredagen 27 oktober 2017, ytterligare ett historiskt nedslag i samband med en tjänsteförrättning.  En tidig avresa mot Uddevalla för möte kl 08.00 på Uddevalla kommun angående ett nytt låssystem i kommunen. 


Jobbigt med denna tidiga start fast jag tröstade mig med att jag skulle få god tid att göra mina historiska nedslag på hemvägen.


Efter avslutat arbetsmöte tog jag sikte på Orust, hade i förväg gjort noggranna planer för parkering av bilen samt för fotvandringen mot målet. 


Huvudmålet för denna utflykt var egentligen platsen för avrättningen av en 28-årig man, Hälsö-Johannes, vilken genomfördes i maj 1857. 


Mina förstudier hade givit mig att just denna avrättningsplats var en provisorisk sådan. Vanligtvis genomfördes avrättningar på Orust vid Orust östra härads avrättningsplats, endast c:a 700 meter österut. Platsen kallades, inte helt otippat, Galgberget.


At man tvingats hitta en provisorisk avrättningsplats för just denna avrättning hade sin orsak i att markägaren vid ordinarie avrättningsplats hade vägrat att upplåta sin mark för denna tillställning.


Markägaren hänvisade till att en torparkvinna under gården (tror att torpet hette Vallarna) var havande och att risken då fanns att hon skulle föda ett fallandesjukt barn om avrättningen skedde vid ordinarie avrättningsplats.

Jag gissar att kvinnans torp låg på platsen för den lilla gård som idag ligger alldeles intill avrättningsplatsen.


Efter mitt besök vid Hälsö-Johannes avrättningsplats å Hällsbergs utmarker och vid hans grav på samma plats,  tog jag sikte på platsen för Orust östra härads ordinarie avrättningsplats.

Orust  östra  härads  avrättningsplats

Den tillfälliga avrättningsplatsen på gården Hällsbergs utmarker, en ödslig bergsskreva alldeles intill gården, låg endast c:a 700 meter från ordinarie avrättningsplats. 


Orust östra härads avrättningsplats har även den atmosfären av en ödslig/övergiven plats även om avståndet till den närliggande gården endast är ett hundratal meter.

Undersökningsområdet på Orust södra del.

ORUST  ÖSTRA HÄRADS  ORDINARIE AVRÄTTNINGSPLATS

Tillfällig avrättnings-

plats  å Hällsberg 1887

Galgberget.  Här, högst upp på berget stod galgen.  Under den period som hängning var vanligt stod således åskådarna vid bergets fot.  Den sista avrättningen genom hängning vid Orust västra härads avrättningsplats genomfördes troligtvis 1652 då Hans Danch hängdes som straff för många års stölder.

Här anträder jag avrättningsplatsen från söder vilket torde vara samma väg de dödsdömda anlände (via ägorna vid torpet under Hällsberg).


Första avrättningen genom halshuggning på platsen skedde 1668.  Då avrättades pigan Anna Persdotter, Tegneby prästgård, dömd för att i hemlighet fött ett barn och dödat detsamma.


Min egen gissning är att då avrättning genom halshuggning togs i bruk, skedde dessa vid bergets fot.  Då jag studerat handlingar kring flera halshuggningar har jag lärt att en viktig del i dessa skådespel tycks ha varit att samla så stor publik som möjligt och att allmänheten då skulle uppleva halshuggningens grymhet på nära håll och genom denna närhet  erfara en maximalt avskräckande upplevelse.

ORUST  ÖSTRA HÄRADS  ORDINARIE AVRÄTTNINGSPLATS

Tillfällig avrättnings-

plats  å Hällsberg 1887

Torpet Vallarna

Avrättningsplatsen mot öster och mot berget där galgen stod under första halvan av 1600 talet.


Nästa halshuggning genomfördes knappt ett sekel senare.  Per Jonsson från Klevedal och Anders Rasmusson från Myckleby skulle då lida sina straff. 


Per hade 1751 strypt gårdens piga Maret Bengtsdotter, sedan hon berättat att hon bar hans barn.   Per erkände och dömdes att mista höger hand och att sedan halshuggas, vilket skedde den 4 januari 1753. 


Anders, som hade kommit till gården Berg i Myckleby genom gifte med en gamal änka, gjorde medan hon ännu levde sin piga Karin Persdotter med barn.  Barnet föddes i smyg i april 1751, dödades och grävdes ned.  Men ryktet om vad som hade hänt spred sig.  Båda föräldrarna erkände och dömdes till döden.  Då hände något mycket oväntat. Framme vid Galgberget den 16 april 1752 fick man beskedet att bödeln i Göteborg hade avlidit.


Anders önskade då att få domen ändrad. Han påtog sig då hela skulden varpå pigan frikändes och Anders tillmättes samma dom som han fått tidigare, att mista höger hand och att sedan halshuggas och därpå stegling.


Stegling betydda att huvudet och handen fästes på en påle emedan övriga kroppsdelar delades och lades upp på ett kärrhjul, och där fick de vara tills dess att naturen tagit hand om dem.  Avrättningen och steglingen ägde rum 13 november 1753.Det finns en ristning i bergväggen som gjordes 1955 och som minner om dessa två avrättningar.  De som ristade var bröderna Albert och Johan Berntsson. Huruvida dessa bröder haft något släktskap till någon av de båda avrättade har jag ej kunnat fastställa.

RISTNINGEN

Orust östra härads avrättningsplats, anno 2017 mot söder, gården (torpet) Vallarna syns till höger i bild.


Det gick sedan över hundra år innan det var dags för nästa avrättning på Orust.  Det var då tiden för fiskarsonen Johannes Johansson, ”Hälsö-Johannes” att för rånmord mista sitt liv genom halshuggning.  Det var då som ägaren av marken, änkan Johanna Persdotter på Hårleby, vägrade att upplåta sin mark till avrättningen.


Därför kom avrättningen av Hälsö-Johannes att ske vid en tillfällig avrättningsplats på mark under gården Hällsberg den 27 maj 1857.

Här avrättades  

1753 Per Jonson Kleve-

dal och A. Rasmusson

Berg.  M.y.