RAÄ Fornsök   -   Alingsås 27:1


Dagen i dag, 20 maj 2018, var huvudmålet en fornborg.  Rapungaberget som var högt bestegs, fornborgen besiktigades och helt enligt plan tog jag mig sedan ned via bergets norra sida, den sida som har den minst branta lutningen.


Jag hade gjort en del förstudier inför bestigningen av Rapungaberget och dessa gav mig kännedom om att strax väster om bergets norra fot skulle finnas en hällkista.


Jag tog mig ner längs norra sluttningen lite på måfå och när marken planade ut svängde jag av en aning mot väster.   Efter en stund glesnade skogen och jag stod vid en liten åker.


Efter en kontroll på iPhonen förstod jag var jag befann mig, skulle bara runda en liten ”skogs-ö” på åkern sedan torde jag kunna se Kungsgraven som sannolikt skulle bestå av ett antal resta stenhällar.


Mycket riktigt, i kanten på nästa lilla skogsdunge kunde jag tydligt se några hällar som stack upp ur jorden likt tänder ur ett däggdjurs underkäke.  Jag var framme !


Kungsgraven ligger vid en åker mitt emellan Grönån och Rapungaberget.   Grönån är känd som en transportled från Göta älv och en bra bit in i Risveden under järnålder.  Sannolikt var den minst lika viktig under stenåldern, tiden då människor på platsen anlade Kungsgraven.Vad gäller hällkistornas väsen har jag inget nytt att förtälja.  De döda har begravts o-brända och i varje hällkista har ofta ett flertal begravningar ägt rum.


Gravarna är oftast anlagda under senare delen av yngre stenåldern (c:a 2400–1800 f Kr), men förekommer även i viss mån under bronsåldern.


Hällkistorna var täckta av en hög eller ett flackt röse. Ofta anlades hällkistan i en ungefärlig nord-sydlig riktning.   I de fall det finns en ingång är den så gott som alltid placerad vid den södra kortsidan.

______________________________________________

Tag sikt mot Skepplanda, mitt i samhället, tag av mot Skår.  Härifrån gäller GPS, avståndet från Skepplanda är c:a 5 km.

Vissa hällkistor tycks vara byggda med dubbla väggar. Sannolikt har denna konstruktion sin enkla förklaring i att man ville åstadkomma en så tät kista som möjligt för de gravlagdas bekvämlighet.  Man eftersträvade alltså att själva kistans rum skulle förbli ett rum utan att grus och sand skulle tränga in.


Kungsgraven, mellan Grönån och Rapungaberget, strax norr om dagens Skepplanda saknar idag flera av sina ursprungliga hällar.  Dessa hällar ligger sannolikt, helt enligt det ”normala mönstret” i husgrunder eller broar i det närliggande området.


Då jag besiktigar Kungsgraven finner jag att denna grav skulle kunna vara just en sådan, byggd med dubbla väggar.  Är dock osäker, många hällar är ju som sagt bortforslade, men en häll längs östra långsidan skulle kunna vara dubbel.     Se bild längre ned.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Här är den, Kungsgraven invid Grönån !   Som tänder ur underkäken på ett däggdjur ropar den på mig !

Nu går jag ända fram, känns overkligt och på samma gång blir jag upprymd när jag tänker på att denna grav finns kvar än idag !   Kungsgraven anlades för c:a 3500 år sedan !! 

Östra långsidan med sina vackra hällar, fotat mot nordväst.

Södra gaveln, mot norr.   Här torde gravens ingång varit.  Just vid denna grav ser det mer ut som att ingången skulle ha varit  ifrån norr.    Tror ändå att ingången, så som de nästan alltid är i hällkistor, har varit från söder även här. 


Kungsgravens norra gaveln saknar helt hällar då dessa stulits av människor i senare tider som inte haft den rätta respekten för sina förfäder.  Dessa häll-stölder gör det omöjligt att studera kistan i sin helhet och att säkert avgöra var gravens ingång varit, sorgligt....

Min heder till dessa människor !

Här,  vid just denna häll i sydöstra hörnet,  kan det vara så att vi ser en s.k. dubbel hällvägg.  Samtidigt, om man noga studerar hällen / hällarna så skulle det också kunna vara så att EN stor häll har ”delat sig”.   Den mindre hällen tycks kunna passa i det ”urtag” som synes på den större hällen.   


OK, jag är inte mannen att med säkerhet kunna avgöra denna fråga.  Säkert är dock att här vilar ett antal av våra föregångare, människor som säkert haft långt mer krävande liv jämfört med våra dito !