Hedareds Stavkyrka                              150515

Husaby Kyrka                                        150716

Varnhems klosterkyrka/kloster             150727

Ytterby gamla kyrka                             150805

Klosterkullen i Kungahälla                    150805

Skara domkyrka                                    150823

Kungslena Kyrka                                   150826

Levene Kyrka                                        150927

Lundby gamla kyrka                              151226

Örgryte gamla kyrka                             151226

Partille kyrka                                         151226

Härlanda kyrkoruin                               151231

Skallsjö kyrkoruin                                  160110

Asklanda kyrka                                      160110

Algutstorps kyrka                                 160110

Horla kyrka                                            160605

Hol kyrka                                               160605

Gudhems klosterkyrka/kloster             160715

Riddarholmskyrkan                               160801

Nydala kloster                                      160826

Ås kloster                                              170428

Södra Säm kyrkoruin                             170614

Agnestads kyrkoruin (rundkyrka)         170701

- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

Denna sida omfattar kristna kyrkor. Störst fokus ligger på tidiga kyrkor som byggdes allt eftersom kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige på det tidiga 1000 talet. Eftersom många av dessa tidiga kyrkor idag är ruiner kommer dessa självklart också finnas här.


Kristnandet var en flerhundra-årig process varför olika delar av dagens Sverige kom att kristnas vid olika tidpunkter då att det under en tid fanns en parallell trosuppfattning genom att hedendomen var starkt rotad.  Ett bestående kristnande kom tidigare i Skåne (som var del av Danmark) och Götaland än det gjorde i Svealand.


Mycket tidiga spår av kristet gravskick har återfunnits i Varnhem då man vid utgrävningar (2005-2008) fann ruinen efter en stenkyrka med vidliggande kristna gravar som anlagts så tidigt som vid slutet av 800 talet !!  Denna kyrka är då en ruin av Sveriges troligen absolut äldsta stenkyrka.


Detta tidiga kristnande i Sverige hade en katolsk trosinriktning, långt senare under sent 1500 talet blev Sverige ett protestantiskt kristet land.


Den förste sveakung som skall ha döpts var Erik Segersäll, men han återgick till hedendomen och det var först hans son Olof Skötkonung (döpt i Husaby 1008 enligt traditionen) som verkligen höll sig till den nya läran.  Först där efter har sedan kristendomen spridits i kulturriktningen från sydväst mot norr.


Efter Olof Skötkonungs omvändelse genomdrevs kristnandet tillsammans av kung och Katolska kyrkan.  Med Katolska kyrkan följde mycket ny kunskap som bidrog till stora förändringar av de kristnade lansdelarna. Bl.a infördes ett nytt gravskick,  ny kunskap om byggnadsteknik och nya administrativa kunskaper så som dokumentation och registrering av händelser i skrift.   Alla dessa nymodigheter tillsammans kom att bidra till Sveriges riksbildning.


Under övergången till kristendomen kom tidigare hedniska traditioner och sedvänjor att klädas i kristen dräkt.  Bruket av hednisk trosuppfattning bestraffades hårt,  men sakta och säkert dog hedendomen ut.


Andra tidiga kristna kyrkor i Sverige är Husaby kyrka, en av Sveriges allra äldsta stenkyrkor, byggd på tidigt 1000 tal.  Ännu äldre antas kyrkorna i Göteve och Gökhem utanför Falköping vara och. 


Det tvistas om varför våra kyrkor byggdes på på just de platser där de står.   En uppfattning är att de ofta byggdes på de platser där tidigare hednatempel eller ritplatser funnits för att på så vis tydligt markera att hedendomens tid var förbi.


En annan uppfattning menar att man valde helt nya platser för uppförandet av de kristna kyrkorna för att på så vis tydligt ta avstånd från hedendomen.  Genom att erbjuda en ny plats och ett ståtligt hus skulle det bidra till att göra det lättare att helt glömma de gamla hednatemplen. 


Själv har jag uppfattningen att platser för de kristna kyrkorna valts med beaktande av båda dessa teorier. Alltså vissa kyrkor ligger på gamla hedniska tempelkullar emedan andra ligger på jungfrueliga platser.


Med kristendomens utbredning kom även munkar till Sverige, vilka bidrog till kyrkobyggandet. Då många kyrkor är s.k klosterkyrkor väljer jag att låta denna sida även omfatta klosterbyggnader/ruiner.

Våmbs kyrka, Skövde.

KYRKOR