Store Hög i Hol                                   120506

Röse i Kåhög                                       130407

Rösen på Stora Amundön                   130719

Gösslunda Rör (Öland)                        130801

Röse Delsjön                                       130902

Stensättning Safjället                          130908

Röse Safjället                                       130908

Skändlarös                                           130921

Kungskullen  (Stenkils grav)                150927

Limmahögarna                                    151018

Röse Kortedala                                   160313

Röset Smithska udden                       160318 

Bronsålderssundet                              160403

Rösen på Näsbokrok                           160505

Rösen Jonsered                                   160514

Röset på Brattefjäll                              160623

Inglinge hög                                        160908

Lumbers hög  (Småland)                     170325

Röse Älvrummets nat.reservat           170430

Rolfs hög                                             180421

Bäsingen & Väderkullen                      190316

Skalundahögen                                    190421

HÖGAR & RÖSEN

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

I begreppet högar väljer jag att innefatta även rösen.   Att begrava sina döda i högar eller rösen var vanligt under tiden från äldre bronsålder till yngre järnålder, 1000 f Kr - 0.


Högar/rösen byggdes ofta nära sjöar och vattendrag, vilket är svårt att ana då man står vid en hög/röse med nutidens vattenlinje som ligger c:a 15 m högre jämfört med vattenlinjen under bronsåldern. Anledningen till denna placering tror man är att det ansågs viktigt att högen/röset kunde ses från kommunikationslederna där ju vattenvägarna hade en stor betydelse.


Högar/rösen antas till största delen vara gravar för stormän och avsikten var att högen skulle visa hur stor och viktig den döde hade varit i livet.  I norra Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten byggdes gravrösen av sten utan att täcka dem med jord, vilket skiljer dem från högarna i inlandet som bestod av jord, torv och sten.


Det kan vara svårt att skilja de tidigare megalitgravarna från bronsålderns högar/rösen genom att megaliterna i sitt outgrävda skick är överbyggda dösar eller hällkistor.


Då de tidiga högarna/rösena byggdes under äldre bronsåldern var det  vanligast med jordbegravningar under hög, man ”sattes i hög”, medan högarna/rösena från järnåldern oftast var brandgravar under hög.


Många högar återfinns på gravfält som också omfattar flera mindre dominanta gravar (stensättningar), ofta från senare tidsperioder.

- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

S  T  E  N  Å  L  D  E  R