- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

D I V E R S E     L Ä M N I N G A R

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

På denna sida presenteras diverse lämningar som inte direkt passar in under huvudsidans olika rubriker . Lämningarna här  omfattar t.ex boplatser, byggnader, färdvägar, fyndföremål , minnesmärken samt olika historiska företeelser. Tidsspannet på denna sida är mycket stort, från stenålder till nyare tid.