Akvarell av Anders Lindgren 1806

Ritning  som visar utseende af, Ett   /: Odens ??? förmodeligen /:   Dommare ställe,  Uti Skaraborgs Län,  Walle Härad,  Lundby Socken ock vid Amundtorp på Högängen.   Denna form av stensättning är här i Orten ensam.   Stället varpå den är formerad är högländt och ock ganska behageligt.   Utsikten härifrån ock i synnerhet där afguda Templet varit upfört, giver Ögat en vidsträckt ock försiönad utsikt af detta vackra Land.   I anledning af Riki Historien, tyckes detta mycke vitnar at det är af Oden inrättat Dommare säte ock ställe varest ett avguda hus därjämte varit beläget.          Kullen a, som är sex alnar högre än åsen varpå stensättningen är, denne torde varit tilljord ock nyttiat till at därifrån kalla Parterna för Domstol.      Kullen b, är fyra alnar lägre än den förra, denna anleder af de därpå uppreste tio stycken stenar, at här varit en Pröfnings eller Undersöknings Domstol.      Ingången eller Ovala Stensättningen C , har förmodeligen tient förhus, eller där den högre Domstolen haft sin vackt, som handhaft Ordning ock lydnad.    Qvadraten som är formad af Tolf stora granit hällar D visar som där varit högsta Domstället, där Odens Tolf Diar eller Drottar haft sine säten.    Vid tomt sättningen E, som ytterst visas haver varit sielfva Hälgedommen vari Oden haft sitt säte ock däri guda belätena varit förvarade.     F, en af Hög åldrens grifter, nu kallad Biskops grafven, på denna synas en insänkning å Östra sidan gifver anledning at tro det denna hög är en Hög åldrens grafvård.      Jorden till denna lärer vara tagen vid G, varest nu är ett sanket ock träsk-aktigt ställe.

                                                                                                                                                                                                                                              ” Funnet ock upritat år 1806 af

Hela originaltexten författad av Anders Lindgren

a

b

C

D

E

F

G